Nedgang i antall barn bortført fra Norge


Barnebortføring til og fra Norge:

Regjeringen publiserte idag tallene for 2011

Det ble i 2011 registrert at i alt 45 barn i 33 nye saker ble bortført fra Norge til utlandet, og i alt 26 barn i 20 saker ble bortført til Norge fra utlandet.

-I 2010 ble det registrert at i alt 64 barn i 43 saker ble bortført fra Norge til utlandet, og i alt 29 barn i 20 saker ble bortført fra utlandet til Norge.

Kilde: Barnebortføring.no

Les også: The same procedure as last year, Miss Sophie?

Vi tror at nedgangen skyldes tilfeldigheter. Dette kombinert med  store mørketall som ikke kommer med i statistikken til Justisdepartementet gjør at man vanskelig kan fastslå det reelle antall bortførte barn. Sammenlignet med tallene fra 2007,2008 og 2009, viser statistikken for 2010 og 2011  desverre en kraftig økning i antall bortførte barn de 2 siste år.  Dette er også en trend vi ser i andre Europeiske land, der de fleste lands statistikker viser til en kraftig økning i antall bortførte barn fra 2009 til 2010.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Omsorgsunndragelse og samværssabotasje


Av Ole Texmo, Forum for menn og omsorg 

Problemet med foreldre som opptrer egenmektig overfor sine barns rett til kontakt med den andre forelderen, er ikke tilfredsstillende utredet. Kanskje problemet ikke anses som viktig nok, eller som problem overhode. Egenmektighet med barn burde interessere juristene mer.

Ulovlig men straffritt

Straffelovens § 216 hjemler sanksjoner overfor de som unndrar barn omsorg fra sine foreldre. Men bestemmelsen omfatter kun omsorgsunndragelse i forhold til bostedsregimet. Samværsretten er ubeskyttet for både barn og foreldre. Forhold som befinner seg i gråsonen med uklare grenseoppganger mellom foreldreregimenes status, henlegges som regel. De anses som ulovlige, men av myndighetene ikke berettiget til straffeforfølgelse. Dette syn gjelder særlig overfor mødre som tar seg til rette og forhindrer barnas kontakt med fedrene.

Bosted eller samvær

Samværssabotasje er utbredt men lite problematisert. Dels handler det om en grunnleggende systemfeil hvor samværsretten ikke anses viktig nok til å omfatte hjemlet beskyttelse. Dels er dette et politisk spørsmål. Hovedsakelig er lov og rett diskriminerende for de to regimene: hovedomsorgen – også kalt bostedsmyndighet – og samværet. Dette ulikeverdet viser seg som et problem for rettsapparatet når domstolen skal regulere forhold hvor partene juridisk sett står likt ved samlivsbruddet på foreldrekonfliktnivå. Tilegnelse av barn gjennom selvtekt representerer et betydelig tillitsprobem med hensyn til respekt for lov og rett.

Sanksjoner

Straffelovutvalget (NOU 2002:4) berørte så vidt problemstillingen omkring utvidelse av nedslagsfeltet for strl § 216, men kom ikke til at sanskjonering av brudd på samværsretten burde inkluderes. Selv om for barnet det kan være like alvorlig å bli undratt kontakt med samværsforelderen som med bostedsforelderen. Utvalget drøftet ikke konsekvenser av lovløse tilstander. Barnelovutvalget (NOU 2008:9) har foreslått en mild reaksjon i form av tvangshenting ved første gangs samværssabotasje. Her stopper erkjennelsen. Utvalget tok verken inn over seg skadevirkningene for barnet eller hensynet til respekten for lov og rett.

Mellom juss og politikk

Partiet Venstre har foreslått fengselsstraff for samværssabotasje. Slik hjemmel fins allerede i svensk lovgivning (Brottsbalken kap 7 § 4) som sidestiller egenmektighet med barn uavhengig av foreldreregime – bosted eller samvær. Forslaget er ikke konkretisert ytterligere, men man kan tenke seg at en likeverdstenkning som ikke diskriminerer mellom bosted og samvær kan virke normerende samt forebyggende. Ikke minst for å unngå kjønnspolitisk slagside, kan det være en god ide for myndighetene å innføre likhet for loven, og dermed samtidig eliminere kilde til genererte systemfeil og konfliktskapende foreldreadferd. Hvilke hensyn bør prioriteres? Barnets selvstendige behov for likeverdig kontakt med begge foreldrene? Eller systemets eneforeldertenkning som i praksis favoriserer mor.

Barnebortføring

Egenmektighet over landegrensene blir mer og mer omfattende. Når slike saker blir vanskelige skyldes det ikke bare uenighet om hvor saker og tvistegjenstander hører hjemme, men også at nasjonal lovgivning viser manglende evne og vilje til å sanksjonere tilfeller av omsorgsunndragelse og samværssabotasje. I saker hvor en forelder tar med seg barnet ut av landet, oftest uten juridisk-rettslig avklaring i forkant, får norske myndigheter problemer all den tid man ikke har utviklet fagkunnskap og forvaltningskultur som ivaretar norske foreldre og barns interesser. Haag-konvensjonen ser ikke ut til å fungere. Barnebortføringsloven (inkorporert i norsk lov 1989) har ikke resultert i ryddigere og forutsigbar praksis. Også norske myndigheter setter eksplisitte prosessregler til side når det passer seg.

”den svakeste part”

Norske myndigheter bryr seg lite om norske barn bortført til utlandet, hovedsakelig unndratt omsorg fra sine fedre. Lugano-konvensjonen inkorporert i norsk lov 1993, tillater fremmede stater å justere bidragssatser og vilkår for innkreving av norske fedres påførte bidragsskyld (art 5). Med NAV Utland som torpedosentral uten hensyn til fedrenes inntektsforhold og legalitet forøvrig. Slike absurditeter passerer uten at norske myndigheter løfter en finger for å stanse hva Likestillingsbudet anså som ”indirekte diskriminering”. Presumpsjonen om at kvinner alltid er den svake part sitter langt inne, nasjonalt og internasjonalt. Ved revisjonen av Lugano-konvensjonen (2005) bemerket Likestillingsombudet passivt: ”Den norske stat ved Justisdepartementet så heller ikke ut til å ønske noen endring og dermed heller ikke ta initiativ overfor de andre konvensjonsstatene

Mellom lov og rett

Har den antatt svakeste part alltid en god og rettferdig sak? Hvor holdbar er presumpsjonen om at mor alltid er den svakeste part? Omsorgsunndragelse og samværssabotasje behandles forskjellig fordi de som rammes tilhører forskjellig kjønn. Myndigheter og ombud engasjerer seg aldri når barn mister kontakt med sine norske fedre. Tvangsfullbyrdelse av samvær er nedprioritert. Umulighetskriteriet fungerer som selvoppfyllende profeti. Skapes konflikt gjennom selvtektshandlinger, brukes konflikten som argument for brudd i foreldrekontakt. Slik demoraliserende praksis passerer uten fagkritikk. Mellom barnelov, straffelov, tvangsfullbyrdelseslov, likestillingslov og internasjonale konvensjoner. Mangel på skille mellom mor og barns selvstendige behov forkludrer også hensynet til den svakeste part,

Juss og realiteter

Hva om det var mødre som mistet kontakten med sine barn delvis på grunn av myndighetenes unnfallenhet? Norge er stor ute i verden når det er tale om menneskerettigheter, men har vanskelig for å erkjenne brudd og systemfeil på hjemmebane. Etter at Norge ble dømt i Strasbourg i 04.10.07 forsøkes bagatellisert både rettsvirkning og forståelse av dommen hvor en far fikk medhold for påberopt krenket familieliv etter fradømt samværsrett (EMK art 8). Faren ble gjenstand for substansløse beskyldninger om seksuelle overgrep mot barna. Norsk rett realitetsbehandlet ikke anklagene, men la likevel påstandene til grunn. Asbjørn Strandbakken, leder av Barnelovutvalget, skrev i Tidsskrift for Familierett nr 1 2008 at Strasbourgdommen ikke rammer kritikken av brudd på uskyldspresumpsjonen. Det må han gjerne mene. Ingen usaklige beskyldninger mot norske fedre rammer systemtenkningen. Heller ikke dokumenterbar og systembeskyttet samværssabotasje begått av mødre når inn.

Follow our updates on Twitter and Facebook
Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

The Norwegian Police / SWAT Arrived Utoeya after 55 minutes


OSLO, Norway – Police arrived at an island massacre about an hour and a half after a gunman first opened fire, slowed because they didn’t have quick access to a helicopter and then couldn’t find a boat to make their way to the scene just several hundred yards (meters) offshore. The assailant surrendered when police finally reached him, but 82 people died before

A SWAT team was dispatched to the island more than 50 minutes after people vacationing at a campground said they heard shooting across the lake, according to Police Chief Sveinung Sponheim. The drive to the lake took about 20 minutes, and once there, the team took another 20 minutes to find a boat.

Footage filmed from a helicopter that showed the gunman firing into the water added to the impression that police were slow to the scene. They chose to drive, Sponheim said, because their helicopter wasn’t on standby.

“There were problems with transport to Utoya,” where the youth-wing of Norway’s left-leaning Labor Party was holding a retreat, Sponheim said. “It was difficult to get a hold of boats.”

At least 82 people were killed on the island, but police said four or five people were still missing.

Divers have been searching the surrounding waters, and Sponheim said the missing may have drowned. Police earlier said there was still an unexploded device on the island, but it later turned out to be fake.

The attack followed the explosion of a bomb packed into a panel truck outside the building that houses

Time 17.26.17: Nordre Buskerud Police District will first report of shooting at Utoeya.17.30: There is an informal statement to police in Oslo.Kl 17.38: There is a formal statement to the Oslo police, and emergency squad will bedirected to Utoeya.

Kl 18.25: Emergency Squad will land at Utoeya.

Kl 18.27: Behring Breivik surrender without resistance.

From Piers Morgans Twitter:
Piers Morgan
piersmorgan Piers Morgan
And talking of scandals, this inhuman psychotic killer can only be jailed for a maximum of 21 years under Norwegian law? SERIOUSLY???
Piers Morgan
piersmorgan Piers Morgan
Post 9/11 it’s the job of every country’s security services to ‘think the unthinkable’ and be prepared. Particularly those engaged in wars.
Piers Morgan
piersmorgan Piers Morgan
If police/special forces took an hour to respond to an attack like that in UK, there would be outrage. Norway’s PM was due on island too.
Follow our updates on Twitter and Facebook

Anders Behring Breivik 2083 A


Anders Behring Breivik

Profile: Anders Behring Breivik Anti-Islamic posts 

The man identified by police in Norway as today’s mass killer is Anders Behring Breivik. A collection of his political thought can be found at the link below. (Excerpt translated by Google.) I doubt Breivik’s actions today will promote his desired political outcomes, in fact quite the opposite.

document.no

2010-10-29 14:08:40 … I have worked with the project for 14 years with several projects related to web solutions, have the financial education + two other Bachelor’s degrees, earned my first million as an entrepreneur at the age of 24 and have many friends who today are successful entrepreneurs in most industries. Several of my friends are experts on the development of social networking sites (one of them runs Deiligst.no, Norway’s probably the most profitable online communities despite the frayed moral concept).

2009-12-03 01:21:04 … I ran the business a few years while I studied and earned a few million so I could finance a inntektsløs politically active life. I now use these funds to be able to work full time to further develop / promote the Vienna Academy (Vienna school of thought) that Fjordman, Bat Yeor, Spencer + many others have already contributed so much till. The last three years I worked full time with a cultural conservative works that will help to further develop / promote these political doctrines further.

Anyway, I consider the future consolidation of the cultural conservative forces on all seven fronts as the most important in Norway and in all Western European countries. It is essential that we work to ensure that all these 7 fronts using the Vienna school of thought, or at least parts of the grunlag for 20-70 year-struggle that lies in front of us.

The book is called, by the way 2083 and is in English, 1100 pages. [Is this the book? Thanks to a commenter.]

To sums up the Vienna school of thought:

– Cultural Conservatism (anti-multiculturalism)
– [Against] Islamization
– Anti-racist
– anti-authoritarian (resistance to all authoritarian ideologies of hate)
– Pro-Israel/forsvarer of non-Muslim minorities in Muslim countries
– Defender of the cultural aspects of Christianity
– Revealing Eurabia project and the Frankfurt School (ny-marxisme/kulturmarxisme/multikulturalisme)
– Is not an economic policy and can collect everything from socialists to capitalists

Frankfurt School (kulturmarxisme) is a very ambitious unofficial ideology (and quite unknown to most) and they have succeeded in most areas (except to smash capitalism, European Christianity and European identity, traditions, culture). Vienna school is more a defense against this where we often use the Marxist ‘own creations against them (sexual liberation, feminism, liberalism, anti-racism, anti-autoriære arguments).

Vienna school of thought is far from a complete ideology but consists of principles and ideas that are constantly under development. It is unofficial and does not necessarily ever to be recognized.

For more on Fjordman and what is referred to as the Vienna School, see here and here. Vienna here refers to the 1683 Battle of Vienna, which turned back the Ottoman Empire from conquest of Europe.

More discussion here by “Anders B.” (Google translation):

Anders Behring wrote 28 January, 2010. 11:52 p.m.
It essential that many people forget is that today’s political “main game” is no longer deals with socialism vs. capitalism but rather Nationalism (cultural conservatism) Vs. internationalism (kulturmarxisme / multiculturalism). And it is this struggle that engages the most, according to opinion polls (the fear of further Islamization).

Anders B. wrote 29 January, 2010. 0:14
The tragedy of the whole situation is that to some extent understand this cowardice. Kulturmarxistene have complete control over the media and they will not be merciful to the first future cultural conservative “pioneers” from the Conservatives who publicly flagging opposition to the multiculturalism wonderful view of the world. We are well aware of the very ugly rule techniques they actively use, where their main goal is often attempted character killing of these “dissidents”.

Anders B. wrote 30 January, 2010. 2:50 p.m.
I do not think you quite understand what multiculturalism is (or maybe you do not dare to admit it to yourself). Multiculturalism, political doctrines. The ongoing Islamization is only a symptom and not the cause of our growing problems. The main problem for most European nations is that they are suffering an increasing level of cultural, ideological and structural weaknesses.

The main reason for this is the last decades of the implementation of multiculturalism fantastic political doctrines. Multiculturalism is designed to deconstruct European culture, traditions, Christianity, identity, and even nation states.

Multiculturalism stripper’s why the cultural defense mechanisms that have resulted that we are so vulnerable. The absence of nationalist (cultural conservatives) political doctrines have ensured this. Political parties that support multiculturalism (anti-nasjonalisme/anti-kulturkonservatisme) is directly responsible for ensuring that we have ended up in this situation. The problem does not stop there, every political party and individuals who actively criticize the multiculturalism wonderful doctrines are labeled and stigmatized by the media and the public.

It is an illusion that multiculturalism is about tolerance. This ideology is primary goal is to deconstruct the majority.

To quote Hylland Eriksen:

“The main task now consists in deconstructing the majority and do it thoroughly so that it can never be called the majority anymore.”

Political correctness is synonymous with multiculturalism. Multiculturalism is kulturmarxisme!

You should read more about this here:

http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School

You should also go to read the publications of the various political theorists (many of which are demigudene to today’s Norwegian Marxists) and you will understand the scope of kulturmarxisme in today’s society.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Begging for his life: Chilling image of terrified teenager pleading for mercy from ‘neo-Nazi’ killer standing astride bodies


Source: The Daily Mail

  • ‘He yelled out that he was going to kill us all and that we must all die,’ says survivor shot in the back
  • Police chief says 4 or 5 people still missing at scene camp massacre.
  • Death toll rises to 92 after discovery of another body on island
  • Suspect bought SIX tonnes of fertiliser two months ago
  • Witnesses describe attacks in different parts of the island
  • 32-year-old man is charged with terror offences
  • Suspect is member of Swedish Nazi forum which encourages attacks on government buildings
  • Police still searching island’s surrounding waters for bodies
  • Norwegian media report Breivik set up a Twitter account a few days ago and posted: ‘One person with a belief is equal to 100,000 who have only interests’
  • Norway’s PM who spent many summers on island: ‘My childhood paradise that yesterday was transformed into Hell’

Norway’s Prime Minister said ‘a youth paradise turned into hell’ when a gunman dressed as a police officer killed at least 85 people at a summer camp on an island outside Oslo after blowing up a further seven in the capital.

The death toll rose this afternoon after a further body was found on the island. Early this evening police said 4 or 5 people are still unaccounted for on the island.

It has emerged that the man at the centre of the attack is also a member of a Swedish Nazi forum which encourages attacks on government buildings.

The revelations were revealed by Swedish newspaper Expo who claim Anders Breivik is part of ‘Nordisk’ which has 22,000 members and focuses on political terrorism.

The 32-year-old who has been identified as the suspect by Norwegian media is also said to have anti-Muslim viewed.

Police are searching the blond, blue-eyed man’s flat in Oslo and are still searching the surrounding waters, where people fled the attack.

It has also just been revealed that there is a new bomb alert in the capital and police have reportedly sealed off an area called Solli Plass, an area close to the royal palace.

A spokesman for local police has said that police are continuing to search the area surrounding Utoeya island and said that many of the people who tried to escape by swimming to shore are unaccounted for.

It took investigators several hours to realise the full horror of yesterday’s massacre, which followed an explosion in nearby Oslo that killed seven, set off, police said, by the same suspect.

Desperate plea: A victim of the mass killing can be seen up to his waist in water, his hands in the air – as the gunman stands on the shore, surrounded by bodies

An aerial view of Utoeya Island, Norway, taken a day before the shootings

Norway’s Prime Minister Jens Stoltenberg is flanked by Justice Minister Knut Storberget (left) and State Secretary Hans Kristian Amundsen (second left) as he hugs Labour Youth Wing leader Eskil Pedersen after arriving at a hotel close to the scene of the massacre

Norway’s King Harald speaks to Prime Minister Stoltenberg with the families of survivors

The Norwegian Prime Minister met survivors and families of victims today. He said the he personally knew several of those killed.

He added: ‘To meet the victims and grieving relatives is deeply affecting me. It’s powerful, and my compassion is limitless. On behalf of our country, we wish to express our greatest sympathy with the victims. The entire nation is behind you.

‘A lot of people have told me that they refuse to be scared and that they want to return to Utoeya as soon as possible. We’re a small country but we feel great solidarity with the victims and the presence of the King and Queen conveys the strong support for the people who have lost friends, children, cousins and other relatives. One of the greatest aspects of this country has been showcased today and we’ll do anything to extend our help and empathy.’

It has also emerged that the suspect bought six tonnes of fertiliser in May.

Farming supply company Felleskjopet in Rena, Hedmark, confirmed that Anders Breivik had placed the order under a company he owned called Breivik Geofarm.

A spokesman confirmed the 32-year-old had access to large amounts of fertilizer and that it wasn’t unusual.

‘These are goods that were delivered on May 4,’ Oddny Estenstad, a spokeswoman at agricultural supply chain Felleskjoepet Agri, told Reuters, without giving the exact type of fertiliser purchased.

‘It was 6 tonnes of fertiliser, which is a small, normal order for a standard agricultural producer. I do not know him or the company, except that it is a company that has contacted us in a normal manner and ordered fertiliser and had it delivered,’ she said.

Police detained a second man today who was accused of carrying a knife outside a hotel where Norway’s prime minister was meeting families of shooting victims.

The man told reporters he was a member of the Labor Party’s youth wing and was carrying a knife ‘because I feel unsafe’.

The country’s media are reporting that Breivik set up a Twitter account few days ago and posted: ‘One person with a belief is equal to 100,000 who have only interests’

Oslo police spokeswoman Carol Sandbye told the BBC: ‘He has been charged with two counts of terrorism. They have just started to interrogate him.’

She said he would have to appear in court within three days.

A police official says the gunman is co-operating. He said: ‘He is clear on the point that he wants to explain himself.’

Read the entire story and see more pictures here: The Daily Mail

Follow our updates on Twitter and Facebook

At least 85 dead in Norway youth camp attack


Premier says ‘my youth paradise’ has turned into ‘hell’; police say suspect’s website indicates he was a right-wing, Christian fundamentalist

OSLO, Norway — A suspected right-wing Christian gunman in police uniform killed at least 85 people in a ferocious attack on a youth summer camp of Norway’s ruling Labour party, hours after a car bomb killed seven in Oslo.

 

Police said the suspect immediately surrendered when told to do so and has confessed, Reuters reported.

Witnesses said the gunman, identified by police as a 32-year-old Norwegian, moved across the small, wooded Utoya holiday island on Friday firing at random as young people scattered in fear.

Police detained the tall, blond suspect, named by local media as Anders Behring Breivik, and charged him for the island killing spree and the Oslo bomb blast.

Norwegian police would neither confirm nor deny if the killer acted alone, but were looking into reports of a second suspect.

Norway’s national news agency, NTB, reported Saturday that witnesses told police two people were involved in the shooting on the island, which lasted for about 90 minutes.

At the time of the massacre, hundreds of children were on the island, aged from 11 or 12 to 18 or 19.

National police Chief Oystein Maeland said the attack had reached “catastrophic dimensions.”

Prime Minister Jens Stoltenberg, capturing the shock the attacks have caused in this normally quiet nation of 4.8 million, said he had been to the island every summer since 1979, saying “my youth paradise, and now it’s been changed to hell,” according to a simultaneous translation provided by Sky News.

Deputy Police Chief Roger Andresen would not speculate on the man’s motives but told a news conference: “He describes himself as a Christian, leaning toward right-wing Christianity, on his Facebook page.”

Story: Suspect in deadly Norway attacks charge

“As of now we have 84 dead at Utoeya,” Andresen said. “In Oslo, with the explosion and the impact it had, we are not yet sure if that number is final. At Utoeya, the water is still being searched for more victims.”

On Saturday, Stoltenberg, Norway’s King Harald, Queen Sonja and Crown Prince Haakon arrived at a hotel where survivors and family members are staying to attempt to comfort them.

After meeting survivors, Stoltenberg said Norwegian officials were working with foreign intelligence agencies to see if there there was any international involvement in attacks.

Read the entire story here: MSNBC

Follow our updates on Twitter and Facebook

Terrorsiktet kjøpte seks tonn kunstgjødsel på Felleskjøpet – Anders Behring Breivik


(VG Nett) Selskapet Geofarm, som ble opprettet av Anders Behring Breivik (32), kjøpte seks tonn gjødsel 4. mai i år.

Firmaet ble opprettet våren 2009, og skal ifølge beskrivelsen drive med dyrking av grønnsaker, rot og knollvekster.

Da Felleskjøpet ble klar over at Breivik hadde handlet varer hos dem på butikken på Rena, kontaktet de politiet.

– Vi har solgt seks tonn med kunstgjødsel til ham. Dette er varer som ble levert fjerde mai. Det som ble levert er standardprodukter som er helt vanlig for en grønnsaksprodusent, sier kommunikasjonsdirektør Oddny Estenstad i Felleskjøpet til VG Nett.

Flere internasjonale terroranslag er utført ved hjelp av bomber hvor kunstgjødsel er blandet med diesel. Også i Bandidos-bomben i Drammen i 1997, ble det brukt en blanding av kunstgjødsel og diesel.

Estenstad sier at dette ble sett på som en ordinær leveranse til et firma som angivelig produserte grønnsaker, og det var ingenting spesielt som gjorde at de fattet mistanke.

– Alle våre produkter er lovlige, og det er ingen restriksjoner på salg av kunstgjødsel, sier hun til VG Nett.

Breivik meldte offisielt flytting til småbruket på Rena for én måned siden. Firmaet ble flyttet til hedmarksadressen i april – en måned før han oppsøkte det lokale felleskjøpet og gikk til storinnkjøp av kunstgjødsel.

Les hele saken her: VG Nett

Follow our updates on Twitter and Facebook

At least 91 killed in shootings and bomb blast in Norway


(VG Nett) At least 84 people are killed in a massacre at a youth camp only hours after a deadly bomb blast in central Oslo.

Norwegian Anders Behring Breivik, 32, has been arrested after the two attacks.

He is said to be linked with right-wing political activists but the motive for the two attacks is still unknown.

Late Friday night Special Forces raided Breiviks apartment in Oslo. The 32-year-old man will be questioned by the police Saturday.

Youth camp

The first reports of the massacre on Utøya, an island outside of Oslo, came around 18.25 PM Friday.

According to a witness the gunman identified himself as a police officer offering help, before he opened fire and started killing people.

Almost 700 young members of the Labour Party were at the island for an annual youth camp.

It took a while for the police to realise the full extent of the massacre. At a press conference Saturday morning confirm that at least 84 people are killed in the shootings at the island.

Some of the youth tried to swim to safety to escape the gunman.
The death toll is may rise even more as rescue workers search the water around the island.

Yesterday police said they also found explosives in a car on the island.

Explosion

The shootings on Utøya came only hours after a bomb exploded outside a government building in central Oslo at 3.26 PM Friday.

Read more at VG Nett

Follow our updates on Twitter and Facebook

Hvor mange barn ble bortført i 2010?


I løpet av de første seks månedene av 2010 ble så mange som 29 barn bortført fra Norge, en fordobling fra året før.

Etter et svak nedgang i 2009, hvor 30 barn bortført, proklamerte justisminister Knut Storberget til Stortinget at regjeringen forebyggende innsats mot barnebortføring var vellykket. Nå som vi vet at nedgangen i 2009 var midlertidig er ikke Knut Storberget like snakkesalig, og Justisdepartementet har unnlatt å oppdatere statistikken siden juni, slik at vi vet fremdeles ikke om antallet barnebortføringer 2010 er mer enn fordoblet.

Vi vet imidlertid at sommeren er høysesong for bortføring, og at ved skolestart får politiet et rush av anmeldelser fra bekymrede foreldre som ikke har fått barna sine returnert som avtalt. Siden antall bortføringer var oppe på fjorårets nivå, allerede før sommerferien, tegner 2010 til å bli et særdeles dystert rekordår. Det ville ha vært nyttig om statistikken hadde blitt oppdatert i tredje kvartal, slik at vi kunne ha observert antall bortføringer etter sommeren, men justisdepartementet har valgt å ikke oppdatere sin statistikk siden 30. juni.

Da storberget forklarte årsakene til den angivelige nedgangen i barnebortføringer for Stortinget i februar 2010 la han vekt på betydningen av departementenes nettportal, samt Haagkonvensjonen og etablering av en liste over advokater med særlig kompetanse i barnebortføringssaker.

Les hele saken her: Bortført.no

Følg oss på Twitter og Facebook