Norske Myndigheter – RUNDSKRIV OM INTERNASJONAL BARNEBORTFØRING


Januar 5, 2016

Kilde: Regjeringen.no

Internasjonal barnebortføring omfatter tilfellene der et barn ulovlig tas ut
av landet i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder. Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet, for eksempel et ferieopphold eller samvær.
Tilfeller der barn blir tatt med til utlandet av en eller begge foreldrene
når det er barnevernet som har rett til å bestemme hvor barnet skal bo, omfattes også. Flytting av barn fra et sted til et annet innenfor landegrensene omfattes ikke, heller ikke tilfeller der et barn kidnappes av fremmede.
Barnebortføring Norge
Dette rundskrivet retter seg mot advokater og dommere
som arbeider med internasjonale barnebortføringssaker, men inneholder også informasjon og veiledning som vil være nyttig for andre offentlige myndigheter som kan få befatning med denne type saker.
Rundskrivet inneholder også relevant informasjon til foreldre som
opplever å få bortført barnet sitt.
Prop. 143 L (2014
2015) Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven,
straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring) innebærer en rekke lovendringsforslag
som ble vedtatt av Stortinget 11. desember 2015, og
som trer i kraft 1. januar 2016

Follow our updates on Twitter and Facebook

Testimonials from our clients

profile pic.jpgdroppedImage_7TM

download (2)

ABP World Group™ Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7