Varannan dag blir ett barn bortfört i något av våra nordiska länder


March 6 , 2014

ABP World Group Ltd.

Varannan dag blir ett barn bortfört i något av våra nordiska länder. Vi läser om det i tidningarna, på sociala medier och allt för ofta är kritiken gentemot våra myndigheter hård.

sweden_sign_Abduction

Inte sällan intar myndigheterna en position av bevakande art, där de hänvisar till polis, åklagarmyndighet och internationella överenskommelser som Haag konventionen. Om det land dit barnet blivit bortfört har skrivit under internationella överenskommelser finns åtminstone en möjlighet att få tillbaka sitt barn, men räkna med att det kommer kosta.

Stora summor går till advokatkostnader, resor och tid. Det är inte ovanligt att det förflyter både två och tre år innan det blir ett resultat, som efter så lång tid kan gå åt endera hållet. Finns inget överenskommet avtal med landet är sannolikheten obefintlig att få hem barnet med myndigheternas hjälp.

I dessa fall så finns det privata aktörer som specialiserat sig på att gå in och aktivt hjälpa till för att hitta en lösning. Det kan vara att gå in och förmedla, utöva påtryckningar eller helt enkelt lokalisera barnet och bistå den kvarlämnade föräldern aktivt i ett tillbakatagande. Det man alltid skall försöka uppnå är att ha den rättmätiga föräldern fysiskt på plats vid en sådan aktion. I alla fall när det måste gå till den nivån är för arbetet extremt viktigt.

Screen Shot 2014-03-06 at 01.55.32

Skulle det finnas risker för att det kan bli våldsamt är det inte ett alternativ, utan det skall vara möjligt att utföra på säkra grunder. Vi på ABP World Group är ett av flera företag i branschen som erbjuder dessa tjänster och efter över 10 år med denna typ av fall är vi de första att beklaga att det finns en marknad för detta. Det vi gör är att erbjuda en aktiv möjlig lösning på ett problem som tyvärr har en potential att bli livslångt.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Visit our website here: www.abpworld.com

profile pic.jpg

ABP World Group Risk Management

Contact us here: Mail 

Skype: abpworld

NOTE: We are always available 24/7

1-800-847-2315 US Toll free Number
0-808-189-0066 UK Toll Free Number
800-11-618        Norway Toll Free Number

Worldwide International Number: +31-208112223

Worldwide 24/7 Emergency Number: +47 40466526

Specialenhed skal stoppe bortførte børn


Kilde: Fyens.dk

Politiet bør skabe en særlig task force med speciale i bortførsler af børn til udlandet, siger advokater. Masser af børn bortføres hvert år fra Danmark af deres udenlandske mor eller far, og det efterlader ekspartneren magtesløs tilbage.

For desværre magter det lokale politi ofte ikke at hjælpe hurtigt og effektivt, når fortvivlede forældre kontakter dem.

Det mener Danske Familieadvokater, som nu foreslår, at politiet opretter en særlig task force, som specialiserer sig i netop børnebortførelser.

– Når man som vagthavende sidder på en tilfældig politistation en fredag eftermiddag, kan det være svært at vide præcist, hvad man skal gøre i de her sager, forklarer formand Helle Larsen fra Danske Familieadvokater.

– Men det handler om at tage affære lynhurtigt. Og det er enormt meget nemmere, hvis man har et fast beredskab med indgående kendskab til reglerne, tilføjer hun.

Peter Skaarup, retsordfører i Dansk Folkeparti, støtter forslaget varmt.

– Det er helt oplagt at have en særlig enhed, som hjælper de krænkede mennesker. Nogen som hurtigt finder ud af, hvad der er foregået, og hvad der skal gøres, tilføjer Peter Skaarup.

Han vil nu have justitsminister Morten Bødskov (S) ind i sagen.

Ministerens partifælle, retsordfører Ole Hækkerup, er for så vidt enig i tanken bag forslaget, men kan se flere løsninger for sig.

– Det vigtigste er, at folk får ordentlig hjælp, når de henvender sig. Derfor kan det være en god idé at lave en fælles koordinerende indsats på tværs af politikredsene, siger han.

Børnebortførelser er dog langt fra noget nyt fænomen, fortæller børne- og familiepsykolog Søren Friis Smith.

– Men i gamle dage flyttede den ene forælder bare kun til Roskilde eller Korsør. I dag er verden blevet mindre og flybilletterne billigere, siger han.

Forældre, som bortfører deres egne børn, gør det ofte af frygt for at miste kontrollen over eller adgangen til deres poder, lyder det.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Barnebortføring kan være straffbart


Kilde: Justisdepartementet

Barnebortføring er regulert i straffeloven § 216. Det er straffbart for en samværsforelder å bortføre et barn fra den barnet bor fast hos.

Det er også straffbart for foreldre å bortføre et barn fra barnevernet eller fosterforeldrene etter vedtak om omsorgsovertakelse.

Les mer om dette underBortføring fra barnevernet. Vedtak om omsorgsovertakelse trenger ikke være iverksatt, det er tilstrekkelig at vedtak er fattet.  At bostedsforelderen bortfører barnet er imidlertid ikke en straffbar handling. Dersom foreldrene bor sammen når bortføringen skjer, eller foreldrene har avtalt delt bosted, er bortføringen heller ikke straffbar.

Dersom en samværsforelder bortfører et barn kan han/hun straffes med fengsel i inntil 3 år. Etterforskning forutsetter at den gjenværende forelder anmelder bortfører til politiet. Politiet etterforsker og påtaler ikke slike saker på eget initiativ. Dersom det foreligger en straffbar barnebortføring og handlingen er anmeldt, vil påtalemyndigheten kunne etterlyse vedkommende gjennom politikanalene og be om at vedkommende pågripes og utleveres til Norge. Selv om handlingen ikke er straffbar vil politiet kunne etterlyse barnet og bortføreren for lokalisering.

Ny straffelov

I den nye straffeloven, som er forventet å tre i kraft i 2013, er straffen for grov omsorgsunndragelse skjerpet til seks år. En internasjonal barnebortføring vil i de fleste tilfeller ses på som en grov omsorgsunndragelse. I forbindelse med ikrafttredelse av den nye straffeloven blir det også vurdert om straffebestemmelsen skal endres ytterligere.

Forholdet mellom sivil- og strafferett

Det følger av barneloven § 40 at dersom foreldre har foreldreansvar sammen, kan en forelder ikke flytte barnet ut av landet uten samtykke fra den andre forelderen. Å flytte med barnet uten samtykke fra den andre forelderen med foreldreansvar vil følgelig være ulovlig i henhold til barneloven uavhengig av om forelderen som har flyttet er samværsforelder eller bostedsforelder. At en handling er ulovlig etter barneloven må derfor ikke forveksles med en straffbar handling etter straffeloven.

Haag-konvensjonen gjelder bare for barn som er under 16 år, mens straffebestemmelsen gjelder frem til barnet har fylt 18 år. En barnebortføring kan derfor være straffbar selv om den ikke kan forfølges sivilrettslig.

Anmeldelse av bortfører

Hvorvidt man ønsker å anmelde bortføreren bør vurderes nøye. En straffesak vil kunne gjøre det enda vanskeligere for foreldrene å komme til enighet om samværsordninger og omsorg i etterkant av en barnebortføring.


For enkelte foreldre vil en anmeldelse tydeliggjøre hva de har gjort, slik at de returnerer barnet frivillig. For andre vil det forsterke tillitsbruddet mellom foreldrene og tilspisse konflikten ytterligere.

Les også: The same procedure as last year, Miss Sophie?   Av- Bortført.no

Skoleplikt

Det er straffbart å holde et barn som er i skolealder borte fra skolen. I følge opplæringsloven har barn og unge både en plikt og rett til grunnskoleopplæring. Dersom en elev er fraværende fra den pliktige skolegangen kan foreldre eller andre som har omsorgen for eleven straffes med bøter. Les mer om dette i opplæringsloven.

For nærmere informasjon om politi og anmeldelse, se www.politi.no.

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

NOTE: We are always available 24/7

U.S Phone Number: (646) 502-7443

UK Phone Number: 020 3239 0013 –

Or you can call our 24h Emergency phone number: +47 45504271

Monica vil kjempe for andre


Monicas 10 år gamle datter dro på sommerferie hos faren i Irland, i juni 2010, men kom ikke tilbake som avtalt. Siden det har Monica Larssen kjempet i rettsystemet. ”Jeg er nesten utslitt av bekymring for Victoria. Det vi går i gjennom, unner jeg ikke min verste fiende,”sier hun til Harstad Tidende 01.04.11 del 1  og del 2 .

Irsk høyesterett besluttet 8. mars at Victoria skal returneres til Norge i henhold til Haagkonvensjonen. Tilbakeføringen av Victoria ble imidlertid avlyst, fordi faren påstår at jenta er for syk til å reise hjem. Monica Larssen har tatt belastningen med å stå fram i media fordi hun vil at bortføringssakene skal tas opp på høyeste, politiske nivå. “Jeg prøver

å la være å tenke på hva den lille ungen min går i gjennom,”forteller Monica til Harstad Tidende.

I likhet med så mange andre barnebortførere, benytter den irske faren seg av unntaksbestemmelsene i Haagkonvensjonens artikkel 13, hvor det står at barn ikke skal returneres dersom det “er en alvorlig risiko for at tilbakelevering vil påføre barnet fysisk eller psykisk skade, eller på annen måte sette barnet i en situasjon som ikke kan godtas.” 

Les mer her:Bortført.no

Barn bortføres til Norge – Aftenposten 13 Mars


Fortvilte foreldre ber om hjelp

Av: Roald Ramsdal, Aftenposten.no

Norske ekspartnere bortfører barn fra blant annet USA og Sverige – til Norge. fortvilte foreldre i utlandet ber sikkerhetseksperter om råd for å få barna tilbake. 30 barn ble bortført til Norge ifjor. i 2009 og 2008 var tallet henholdsvis 28 barn og 15 barn viser tall fra Justisdepartementet og Utenriksdepartementet. antallet barnebortføringssaker til Norge i 2010 er det høyeste siden JD og UD startet å føre felles statistikk i 2004.

A-Magasinet skrev Fredag om Christine fra Jersey, som opplevde at hennes to barn ble bortført til Norge av hennes norske eksmann. Til tross for at britisk rett har gitt henne foreldreansvaret for barna, støtter flere norske rettsinnstanser den norske faren.

Vi har fått flere forespørsler fra foreldre i utlandet som har opplevd at barna deres har blitt bortført til Norge av den andre forelderen, sier Martin Waage. Han er  Europasjef  for det internasjonelle sikkerhetsselskapet ABP World Group Ltd., som blant annet har spesialisert seg på å hente hjem bortførte barn. Pr. dags dato er det ikke blitt noen oppdrag etter henvendelsene. Når det eventuelt blir aktuell, vil vi nok behandle disse sakene på lik linje med saker der barn er bortført fra Norge til utlandet forteller Waage.

Dårlig rettssikkerhet

Han forteller om henvendelser både fra Europe, land i midtøsten og Nord Afrika. De fortvilede foreldrene spør Waage hva de kan gjøre for å vinne frem med sakene sine i det norske rettssystemet. Det er vanskelig å gi gode råd. Jeg råder dem til å skaffe seg en så god advokat som mulig. Advokaten må ha kompetanse på barnebortføringssaker, og helst være profilert sier Waage. Han mener rettssikkerheten til utenlandske statsborgere ikke er god i barnebortføringssaker der den som har bortført barnet er norsk statsborger, – Utenlanddske statsborgere får ofte ingen rettferdig behandling i det norske rettssystemet i disse sakene. De har egentlig ikke så mye annet valg enn å skaffe seg en veldig bra norsk advokat  – eller å få hentet ut ungene fra Norge. Sjansen for å vinne gjennom i rettssystemet er veldig liten sier Waage.

Han mener selv om både Norge og eventuelt det landet barnet er bortført fra har signert Haagkonvensjonen, så hjelper det lite. Han forteller at ABP World Group forholder seg til internasjonelle lover, konvensjoner og rettskraftige dommer når de vurderer om de skal takke ja til et oppdrag. Ifølge Waage ville det ha vært uaktuellt for ABP å hjelpe faren med å hente Christines to barn til Norge. – Vi er nødt til å forholde oss til gjeldende rettsavgjørelser. Det hadde være mer aktuelt for oss å hjelpe moren med å få barna tilbake til Jersey sier Waage.

Les hele historien i Aftenpostens papirutgave idag.

Les mer om Christines sak her: Det Norske rettssystemet er korrupt

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook


More Norwegian children snatched


The number of children taken illegally out of Norway by one of their separated parents has more than doubled in the past year.

Nearly 400 Norwegian children have disappeared overseas in the past decade, and authorities fear economic motives are behind several of the abductions.


Under Norwegian law, a parent who loses his or her child to their former partner must still continue to pay child support. As long as the child lives with one of the parents, the other must pay child support, even if a Norwegian court has ruled that the child was illegally abducted.

‘Good business’

Child support payments often amount to around NOK 5,000 (USD 900), a lot of money in many countries. ”Rumors are beginning to fly overseas that it’s good business to abduct Norwegian children,” Martin Waage of security firm ABP World Group Ltd. told newspaper Aftenposten. “I know of some cases where the abductions were probably planned even before the children were conceived.” Most of the children abducted between 2004 and 2010 were taken to Sweden, followed by Great Britain and the US. total of 64 children disappeared last year, compared to 31 in 2009, according to figures from the ministries of justice and foreign affairs.

Martin Waage specializes in child abductions and dealt with around 50 cases last year alone. In the most difficult cases, he has found children and brought them home to Norway after armed counter-abductions. Government officials agree that child support laws can be a motivating factor in some cases, and state secretary Astri Aas-Hansen in the Justice Ministry told Aftenposten that they’re reviewing current regulations: “We see that (the child support) can contribute towards the child being abducted and held abroad.”

‘High priority’

She said the ministry is making child abductions a high priority. Police have received special instructions in how to handle abductions, Norway has hosted seminars for judges and others in the Baltic countries, for example, and efforts are being made to urge other countries to adopt international rules against child abductions. The problem is that many countries like Slovakia haven’t followed up on the rules.

“We have put this on the agenda in international circles,” Aas-Hansen told Aftenposten. The ministry also has compiled a website, in English, with information and tips for parents involved in abduction cases.

The efforts haven’t yet helped fathers like Tommy Hoholm, who has been trying to retrieve his two sons from their mother, who took them to Slovakia. He hasn’t seen them for four years, despite court rulings in both Norway and Slovakia that he has custody of the boys. He told Aftenposten their mother is keeping them hidden, something she denies.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Follow our updates on Twitter and Facebook

Antallet bortførte barn fordoblet siden 2009 !!!!


Sjokkerende stigning i antall barnebortføringer !!

Les om tallene her: Aftenposten.no

64 barn bortført til utlandet i fjor, mot 31 i 2009

Utdrag fra aftenpostens artikkel: “Nye tall Aftenposten har fått tilgang fra Justisdepartementet, viser at han ikke er alene. Aldri før er så mange norske barn blitt bortført til utlandet. På bare ett år har det skjedd en fordobling av antall barnebortføringer fra Norge – i fjor ble 64 barn bortført fra Norge til utlandet. Kjell Schevig, som leder nettverket Bortført.no for foreldre med bortførte barn, er ikke overrasket over veksten.” Les mer her: Aftenposten

Vi kommer med mer informasjon om saken.

ABP World Group Ltd. –hjemmeside

THE LEFT-BEHIND PARENT


Your Experience of Missing-Child Trauma

Source:www.lilaclane.com/missing-children/left-behind/

Your child has been kidnapped or is missing, and here on the internet you’ll find a lot of valuable support, legal information, and contacts. However, there will be many difficult hours where you will feel very much alone — and this page is meant to help you get through those times.
THE INITIAL CRISIS
The first few days are incredibly confusing. You’ll receive a lot of advice. Here’s a little more. 

ENLIST A GUARDIAN
You need a cool head to guide you. As the left-behind parent, you’re going to be in shock, so your intellectual capabilities will be compromised. Enlist a relative or friend to be your crisis Guardian — you will need them to stay with you and accompany you to all appointments. Ideally, they should take a week off from work to be by your side.

If you have a current spouse living with you, they should not try to fill this role. They can’t — they’re in shock too. You need a third person, someone with enough emotional distance to stay calm.

KEEP TRACK OF YOUR PROGRESS
Start an activity log and keep it up every day. This will be difficult because the world’s going to be pulling you in ten directions at once, but as the hours and days pass, everything’s going to become a big blur — so you absolutely have to keep track. Get a blank book, notebook or ledger; and every day, record the important points of each meeting with police, phone calls with organizations, etc.  If you don’t have an answering machine, pick one up so that you won’t miss any incoming assistance.

TAKE CARE OF YOURSELF
Sleep when you’re able to sleep. Eat when you’re able to eat.

Your body is going to go haywire. Eating will be difficult. Your stomach will often be churning. Carry Tums with you at all times, and nibble them when necessary. Your ability to digest food will disappear, so you’ll need to adapt your eating habits. Keep a wide selection of snacks available, and try to eat at every opportunity. For meals, you’ll have better luck if you try lighter fare than usual. A chicken salad will stay down better than a heavy steak. Drink constantly — dehydration causes disorientation.

Often, you’ll be awake all night, then exhausted the whole next day, so grab your Z’s whenever you can. If it’s 3 pm and you have a gap before a 4 pm meeting, grab the opportunity and lie down. If necessary, take a sleeping pill at bedtime (particularly if nightmares are waking you repeatedly). Sleep deprivation leads to slowed mental processes and, later, paranoia — so you absolutely must get sleep, whenever and however possible.

Since your body and mind are going to be stretched to the limits of endurance, it’s strongly recommended that you go to a 24-hour clinic (or emergency room) and have them prescribe something to stabilize your emotions. A doctor will know what kind of medication can help you get through this trauma. It’s very important that you maintain your sanity no matter how nightmarish the experience becomes.

THE SECOND PHASE
Your emotions will change after the first few days of the crisis. The initial agony is from not knowing from minute to minute. Later, the agony is not knowing day after day.

Most of the time, you’ll find yourself in one of three coping states:

1. INTELLECTUAL STATE. This is the state you need to be in when you’re talking with police, touching base with your lawyer, researching information on what to do, etc. You have to be mentally focused, which usually means that at times you have to push your emotions underneath and try not to think too much about your child except in abstract terms. This state is sometimes forced on you (due to appointments) even when you don’t feel ready. Other times this state will come to you naturally, and you’ll find yourself actively digging through documents and reading information paks.

2. EMOTIONAL STATE. In this state of mind it’s very difficult to focus on anything mentally. Your thoughts are with your child, where they might be, how they might be doing, you miss them and want to comfort them. Crying relieves physical stress, and you’re under tremendous stress, so don’t cut your tears short. If you start to cry, try to sob it out of your system without holding back. Don’t restrict your crying. Enlist your guardian to comfort you — and if you feel the need, hug one of your child’s stuffed animals.

There will be times when you are caught in your reeling emotions, unable to respond to intellectual challenges around you. At these times it will be important for your crisis Guardian to be with you, so they can answer authorities’ questions, help make decisions, etc.

Seeing the child’s photos or toys around the house may become too painful. Don’t feel guilty if you decide to put away these toys, move the photos, or close the door to the child’s room. You are not abandoning their memory. After all, your thoughts are with them constantly. But you do need some control over your emotional cycles, especially when it’s time to gather information or make decisions — at times like that, a photo within sight may be unnecessary torment. Make adjustments in your home if you feel the need, and don’t feel bad about it. You need to keep your head together, in order to fight for your child’s well-being.

3. DRIFTING STATE. There will be times that you’re so exhausted or in such shock that you don’t feel anything at all. You’ll find yourself staring blankly at a wall, or drifting with no thought as you look right through the book or screen in front of you. This is a natural result of the trauma. It’s a time when your system can regroup — recharging your batteries, so to speak. Your intellectual and emotional states burn extraordinary amounts of energy out of your body, so if and when you enter a listless state, don’t fight it. Drift and let your thoughts remain unfocused. Your body and mind can use this time to recover.

All three of these states will be useful to you, and should occur as a natural cycle. If you find yourself stuck in a counterproductive state for longer than one day, go to a 24-hour clinic and have a doctor prescribe medication to help you cope.

DISTRACTIONS
There will be times when you can do nothing — times when you’re supposed to wait for a callback or the next step in the proceedings. Such times are painful as you wait for the world to acknowledge the urgency of this situation… and the wheels of justice grind so slow they’ll seem to have stopped. If you’re at a waiting point, it’s important not to work yourself into hysteria over these empty minutes. You need to seek distraction, or you’re just going to overstress yourself. You’ll particularly need distraction on Saturdays and Sundays, when cases are often placed on hold.

Television is usually a great relaxer, but at this time it won’t be. As you flip the channels you’ll see cartoons, children’s shows, commercials with children — everywhere you look there will be children, including children who look like or remind you of your own child. So don’t channel-surf. Get a TV guide and select a specific show to watch, then turn directly to that program. Choose shows that won’t assail you with family-focus commercials. Good bets are CNN, Animal Planet, nature shows, or non-family movies. Even better, pick videotapes to watch.

GOING OUT
Much of the work of regaining your child will have to do with your phone. You’ll be calling people and waiting for return calls, checking in with lawyers and detectives, and giving updates to family members. Consequently you will frequently find yourself trapped at home. Over time this will make you feel like a freak in a cave. You need to get outside once in a while.

When you go into public with the intention of re-charging your emotional batteries, try not to put yourself into stressful situations. Don’t go to fast-food restaurants; you’ll see many children that remind you of your missing child. Money is an issue now due to the costs of the search, but don’t discount your need to reduce stress. Two visits to McDonalds can be traded for one visit to a nice restaurant, late in the evening, when there won’t be any children dining there.

Shopping is a major source of stress. Malls and supermarkets are full of child-reminders. Ask your Guardian to do the shopping for you. Alternatively, shop at 7-Eleven late in the evening.

Lest this sound like we’re discounting natural emotion:  there’s nothing wrong with allowing your emotions full expression. But it’s much more comforting to let those feelings flow when you want to (instead of when the world forces it on you), in the security of your home, where your loved ones can comfort you and you can express yourself fully.

Good luck with your search.  May you soon be happily reunited with your beloved child.

tp22linx.GIF (1650 bytes)

National Center for Missing and Exploited Children – This is the ONLY website at which you need to register your child as missing.  NCMEC is a non-profit system with federal affiliation; they work with the law enforcement divisions on your case.  Most other “list your missing child here” websites are hosted by people who’ll contact you and promise to find your child in exchange for large amounts of money.  If you need that kind of help, look for legitimate private-investigator listings, or recovery sites that don’t ask you to “register” your missing child in their database — don’t get duped by people who risk children’s lives for money.

Missing (tv show) – If your child has been classified ‘missing endangered’, see if this show will present your case

Federal Parent Locator Service – 18 USC 55318 USC 663

Missing Children Search Aids – List of contacts

Divorcenet.com – Legal information

Hague Convention Agreement – A means for requesting the return of internationally kidnapped children

Hague Participating Countries – Country by country

Child Abduction Resources – U.S. Department of State

Canada – International Kidnapping Information

International Parental Kidnapping Crime Act, 18 U.S.Code §1204

Parental Kidnapping Prevention Act (1980), 28 U.S.C. §1738A

Federal Law / Missing Children Title 42, Chapter 72, Subchapter IV, 5771+

International Child Abduction Remedies Act, 42 U.S.C. §11601

Missing Children Record-Flagging Act – Not in force in all areas yet

Bring Tessie Home page – Our personal struggle with parental kidnapping

Emotional AbuseStalking – Traumas that foreshadow impending parental kidnapping

Laurie’s Webpage Theme Sets – Thank you, Laurie, for the design of this page

Lost links (I’m trying to track them down):
Uniform Child Custody Jurisdiction Act (1979), 43 U.S.C. §458A
National Child Search Assistance Act (1990), 42 U.S.C. § 5780)
Homepage of Maureen and Missing Child Nadia

Search Google for more webpages about Parental Abduction

Gift From Within – for those with Post Traumatic Stress Disorder

tp22books.GIF (1709 bytes)

The Recovery of Internationally Abducted Children – A Comprehensive Guide (excellent)

When Parents Kidnap

Not Without my Daughter

For the Love of a Child

Torn From my Heart: A Mother’s Search for her Stolen Children

Kidnapped: Child Abduction in America (focuses mostly on non-parental kidnappings)

Obstacles to the Recovery and Return of Parentally Kidnapped Children and many other excellent references at OJJDP

If you need to raise money for your child-abduction case,
it’s possible for you to receive donations from people
via the internet.  Click these links to see how it works.
Sample donation link – Amazon.com
Sample donation link – PayPal.com

Most child kidnappings involve a parent or relative as kidnapper, and that is the experience of our family. However, if your situation is different — the child has been kidnapped by a stranger, or is missing due to other circumstances (such as a runaway) — this page will speak to your experiences too, so please read on….


Published by: ABP World Group International Child Recovery Service

Visit our web site at: www.abpworld.com

Follow our updates on Twitter and Facebook

Hvor mange barn ble bortført i 2010?


I løpet av de første seks månedene av 2010 ble så mange som 29 barn bortført fra Norge, en fordobling fra året før.

Etter et svak nedgang i 2009, hvor 30 barn bortført, proklamerte justisminister Knut Storberget til Stortinget at regjeringen forebyggende innsats mot barnebortføring var vellykket. Nå som vi vet at nedgangen i 2009 var midlertidig er ikke Knut Storberget like snakkesalig, og Justisdepartementet har unnlatt å oppdatere statistikken siden juni, slik at vi vet fremdeles ikke om antallet barnebortføringer 2010 er mer enn fordoblet.

Vi vet imidlertid at sommeren er høysesong for bortføring, og at ved skolestart får politiet et rush av anmeldelser fra bekymrede foreldre som ikke har fått barna sine returnert som avtalt. Siden antall bortføringer var oppe på fjorårets nivå, allerede før sommerferien, tegner 2010 til å bli et særdeles dystert rekordår. Det ville ha vært nyttig om statistikken hadde blitt oppdatert i tredje kvartal, slik at vi kunne ha observert antall bortføringer etter sommeren, men justisdepartementet har valgt å ikke oppdatere sin statistikk siden 30. juni.

Da storberget forklarte årsakene til den angivelige nedgangen i barnebortføringer for Stortinget i februar 2010 la han vekt på betydningen av departementenes nettportal, samt Haagkonvensjonen og etablering av en liste over advokater med særlig kompetanse i barnebortføringssaker.

Les hele saken her: Bortført.no

Følg oss på Twitter og Facebook