Vi advarer


Å sette foreldre i en forferdelig situasjon

En profilert frivillig organisasjon rettet mot foreldre som ligger i konflikt med barnevernet eller som har bortførte barn, tror tydeligvis at løsningen på alle problemer er å skjule disse for norske myndigheter. Å gjemme unna foreldre og barn har blitt denne organisasjonens varemerke. Det er klart at det kan virke som en grei måte å løse problemene på, når man ellers ikke besitter noen form for kompetanse innenfor fagfeltet barnevern og barnebortføringer.

Mange av foreldrene som har havnet i denne kunnskapsløse  organisasjonens klør har havnet i et mye verre uføre enn det de ville ha gjort om de hadde fulgt norske spilleregler og med hjelp fra en relevant advokat latt rettsvesenet behandle sakene deres.

Nå har det blitt oss kjent at de igjen skal skjule en mor og hennes barn for norske myndigheter for å forhindre at barnets far skal få reise på juleferie sammen med barnet. Vi kommer til å følge utviklingen i saken, samt dokumentere hva organisasjonen her foretar seg. Det vil i såfall ikke bli den første straffesaken denne organisasjonen involveres i.

Vårt generelle råd til foreldre i vanskelige situasjoner, er å styre unna organisasjoner og stiftelser som oppfordrer til selvtekt i familiesaker. Dette fører aldri noe bra med seg for de involverte.

Les mer om barnevern og barnebortføring her: Link

Seiler nå også under navnet:

FAMILIEREDAKSJONEN

Problematikk og arbeidsmetoder i forbindelse med barnebortføringer


ABP World Group Ltd. ble etablert i 2003.  Vi tilbyr bl.a. livvakttjenester, etterforskning av bortføringssaker, lokalisering og hjemføring av bortførte barn samt sikkerhetstjenester og rådgivning for private og firmaer i inn- og utland.
ABP har en internasjonalt sammensatt stab hvor alle har høy kompetanse innen sine spesialområder som tidligere politi, militære operatører innen de forskjellige lands spesialstyrker, og annen relevant erfaring innen for eks. akuttmedisin, etterretning eller diplomati.  Menneskelige egenskaper og personlig egnethet er noe vi setter høyt hos våre operatører.  ABP World Group kan ikke sammenlignes med andre sikkerhetsfirmaer som har hatt oppslag i pressen de senere år i forbindelse med f.eks. leiesoldatvirksomhet i krigsområder og lignende.

Vår policy er å sørge for at våre klienter er trygge til enhver tid, og vi legger vekt på at klienten forstår at deres problemer og sikkerhet blir ivaretatt med den største seriøsitet og konfidensialitet.

De siste årene har forespørsler om å oppspore eller bringe hjem bortførte barn økt betraktelig. Klientene opplever ofte at det kan være vanskelig å få relevant hjelp eller assistanse av politi, UD, Interpol, ambassader og andre offentlige instanser når barnebortføringer inntreffer.  Mange foreldre føler seg overlatte til seg selv, og ser ingen annen utvei enn å bruke store summer på advokatbistand og reiser. Dette fører ofte til lange og resultatløse prosesser.
Tid er en meget viktig faktor i disse sakene. Skal man ha en rimelig sjanse til å få hjem barnet, må det handles raskt. I de tilfeller der barnet har vært i et annet land i lengre tid, ser vi at rettsvesenet ofte dømmer i kidnappers favør. Dette med henvisning til barnets beste, da de påstår at barnet allerede har rukket å tilpasse seg de nye forholdene og kulturen. Her har man altså etter vår erfaring kun få måneder på seg til å få hjem barnet.

4

ABP har lokale nettverk i store deler av verden, som har stor kunnskap om sine respektive land og regioner. Dette er helt nødvendig da alle land og regioner har sine egne fremgangsmåter når det gjelder rettsprosesser og respekt for internasjonale avtaler og konvensjoner. Enkelte land er gjennomsyret av korrupsjon, noe som av og til kan vanskeliggjøre og forsinke diplomatiske og rettslige prosesser. Vårt kontaktnettverk består til dels av innflytelsesrike personer, som i mange tilfeller kan opprette kontakt med de riktige beslutningstagere og myndighetspersoner. Dette gjør at vi lettere kan komme frem til en løsning. Ikke sjelden kan slike saker løses på en diplomatisk måte ved bruk at slike lokale kontaktnettverk.

Vår erfaring er at foreldre til bortførte barn føler at de får dårlig respons og hjelp fra politiet når slike saker skal anmeldes. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også mange land i Europa. Vi deler den oppfatningen. I tillegg uttaler mange at de føler at saken treneres av UD og ambassader. Vi opplever at norske utenriksstasjoner er behjelpelige så langt de makter innen sine retningslinjer når vi ankommer. Vi har kun positive erfaringer pr. dags dato.
Etter samarbeid med utenriksstasjoner har vi fått tilbakemelding på at vår fremtreden oppfattes som profesjonell og korrekt. Vi opplever at vi i samarbeid med norske dipolmater kan finne fornuftige løsninger for å få barnet hjem.
Diplomatiske virkemidler fungerer dessverre ikke i alle land, og hva Haag-konvensjonen angår så anser jeg denne som mangelfull og irrelevant så lenge den ikke respekteres. Om barnet er bortført til et Haag-land eller ikke, spiller ofte ingen rolle. Da må vi av og til se etter andre løsningsformer for å få ut barnet.

Det er ønskelig at vi har en gjeldende dom å forholde oss til hva angår foreldrerett og ansvar for barnet før vi evt. vurderer å engasjere oss i slike saker. Dette vil da spesielt være viktig for oss i de tilfellene vi må vurdere andre virkemåter for å få hjem et bortført barn. Haagkonvensjonen sier forøvrig at barnet skal tilbakeføres til opprinnelseslandet under rettsprosessen. Våre spesialoperatører har mange års erfaring innen frigjøring av personer i forskjellige situasjoner, og de utfører dette med høy sikkerhet for de involverte parter.  Dette er en metode vi benytter når alt annet er forsøkt og som en siste utvei til en trygg løsning. Det viktigste for oss er at våre klienter får sine barn trygt hjem.

Vi har dessverre til gode å se at barnebortføringssaker med lange rettsprosesser og dyre advokater har fått en lykkelig slutt. Ofte rømmer kidnapperen med barnet når de forstår hvilket utfall rettssaken får. Det hender dessverre også alt for ofte at domstolen i kidnappers hjemland setter den eksisterende internasjonalt gjeldende dommen fra barnets hjemland tilside, ikke respekterer Interpol etterlysninger eller Haag-konvensjonen.  Da vil dette medføre at forelderen sitter tilbake med svært dårlig økonomi etter advokat- og reiseutgifter, fri fra jobb osv. og de ender da ofte opp med å måtte gi opp.
ABP anbefaler følgende strakstiltak ved barnebortføring:

  • Ta kontakt med Kjell Schevig i Bortført.no for råd og anbefaling av advokat med erfaring i slike saker.
  • Ta straks kontakt med advokat for hjelp til en korrekt anmeldelse av bortføringen. Politiet anser ofte dette som ”familieanliggende”. Det er det ikke!
  • Politiet må sørge for en rask etterlysning av kidnapper og barnet gjennom Interpol. Dette er viktig!
  • Etabler raskt kontakt med den norske ambassaden i det landet der du mistenker at barnet befinner seg eller er på vei til.
  • Ta igjen kontakt med Kjell Schevig i Bortført.no eller ABP World Group`s 24t vakttelefon +47 47 37 04 81 for videre veiledning.

Linker:
Kjell Schevig:  Bortført.no
Lina Lundin:  Saknade barns Nätverk i Sverige
Martin Waage:  ABP World Group Ltd.

Med vennlig hilsen
Martin Waage

Managing Director Europe
ABP World Group Ltd.