Regjeringen skjerper straffen for barnebortføring


Kilde: TV2

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn til utlandet.


ENDRER LOVEN: Justisminister Grete Faremo(Ap) vil gjøre det straffbart for begge foreldre å bortføre barn. Til nå har det ikke vært straffbart for den av foreldrene som barnet bor hos

– Vi vil styrke barns beskyttelse mot å bli skilt fra en av foreldrene. Hensynet til barnets beste ligger til grunn, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

I dag kan den av foreldrene som et barn bor fast hos, bortføre barnet uten at det får strafferettslige konsekvenser. Når den nye loven er på plass vil det bli straffbart å bortføre barn for begge foreldrene.

Det er særlig problemer med barnebortføring til andre land som gjør samvær med begge foreldrene vanskelig som er bakgrunnen for lovendringen. Justisminister Grete Faremo slår fast at det er til beste for barna at de ikke rykkes opp fra sitt hjemland og sitt vante miljø, og har samvær med begge foreldrene.

Regjeringen foreslår også å utvide kompetansen som ankeutvalget i høyesterett har, slik at de i enkelte tilfeller skal kunne avgjøre ankesaker om barnebortføring. Lovendringen vil i følge justisdepartementet føre til raskere saksbehandling.

————————————————————————————

ABP World Group Ltd. kommenterer:

Vi har hørt denne visa fra AP i mange år nå. De har ignorert vårt og bortført.no`s arbeide med å få stoppet bidragsutbetalinger til barnebortfører. Så lenge NAV utland sender bidrag til barnebortfører, så vil det ikke være mulig å få begrenset antall barnebortføringer til utlandet. Det er også meget betenkelig og ikke minst kjønnsdiskriminerende at det er kun fedre som blir pålagt å betale barnebidrag til barnebortfører.

Les også: Oftest mor som bortfører, og mødre belønnes for selvtekten

 

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

Jon Gulbrandsen – De fleste, men hva med de andre?


Bergens Tidende, 30. august 2011

Verden endrer seg raskt, for eksempel er det stor forskjell på 1960-tallets arbeider og en arbeiderfamilie i 2011.- DEMOKRATI

Jon Gulbrandsen, dr.philos., forfatter

Arbeidere jeg kjenner, er dobbeltarbeidende familier med 2–3 biler i oppkjørselen og som gjerne reiser på sydenferie et par ganger i året. Mat synes de heller ikke å mangle, der de vralter rundt mellom hagegriller, trampoliner og svømmebasseng.  Likevel synges det flittig på vegne av dem: «Opp, alle jordens bundne trelle! Opp I, som sulten knuget har»!

Jeg vet faktisk om noen som sulter, men de er ikke arbeidere; de er enslige, syke, skilte, arbeidsløse eller intellektuelle – eller helst begge deler. Noen av dem fryser også, om vinteren, etter at regjeringen har solgt unna sommerregnet vårt, og vi må importere dyr elektrisk kraft fra Europa. De er heller ikke organiserte, så de slåss som regel alene, mot et nådeløst nav-byråkrati.

Også andre verselinjer kunne ha vært skrevet om dem, men er det likevel ikke. Skilte fedre som har mistet kontakten med barna sine, og som sitter igjen med skyhøye barnebidrag kunne ha sunget med stor innlevelse:

«Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned», men de synger ikke, fordi de vet at dette ikke gjelder dem, men helt andre.

Jeg har merket meg at de som kaller ordene sine, ofte synger både høyt og falskt, og de er verken bundet eller knuget, for mange av dem er både rike og mektige. «Alle skal med», sier de likevel, som om de virkelig mener det. Men da en NRK-reporter for få år siden påpekte at en av konsekvensene av pensjonsreformen er at mange eldre ikke lenger vil klare seg økonomisk, svarte Bjarne Håkon Hanssen slik: «Ja, men de fleste vil få det bra!»

Poenget gjentas av finansminister Sigbjørn Johnsen på et debattprogram fra Litteraturhuset 28. april i år, hvor han ble konfrontert med at flere minstepensjonister nå ikke lenger har råd til å beholde husene sine på grunn av økt formuesskatt. Igjen var svaret det samme: «Ja, men de fleste vil kunne beholde husene sine».

Men de er ikke få, de som i dag ikke er flest, for mens velstanden øker hos de fleste, så øker andelen av fattige jevnt og trutt.  Ifølge generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett, lever over en halv million nordmenn nå i fattigdom, og 100.000 av disse er barn under 18 år. Dette tilsvarer omtrent 10 prosent av befolkningen.

Så hvem er så disse jordens bundne trelle som har gjort det til levebrød å bekjempe klassesamfunnet, når det ikke er de fattigste blant oss? Hanssen og Johnsen gir oss svaret; det er de fleste! Vel, de er egentlig ikke det heller, for de er bare størst blant alle dem som har organisert seg. «Vi er en stor familie,» forklarer lederen deres. Ja det er de, men det er også det som er problemet – for alle andre.  Så hvordan slipper de unna med det?

En britisk TV-journalist forsøkte seg på en forklaring den 23. juli i år: «Norge er et konsensussamfunn, » sa han, og refererte til den store skaren av nordmenn som i stedet for å analysere hendelsene dagen før, veltet seg i nasjonal kjærlighets- og demokratipatos, og som fulgte opp med å kreve en enda sterkere sensur av samfunnsdebatten. For slik skal vi lære å stå enda tettere sammen, i demokratiets navn. En psykiater sa det på en annen måte: Problemet er ikke de få jeg prøver å hjelpe, men alle normopatene der ute.

For dem som ønsker seg analyser og kritikk, må pent finne seg i å lete i utenlandske medier. Så langt har dette gått at redaktøren av Hamar Arbeiderblad i en leder av 29. juli skriver at begrepet islamistisk terror må bannlyses fra det norske språket, for islamistisk terror finnes ikke lenger – etter den 22. juli. Det har helt plutselig fordampet, i alle fall fra politikkens verden, og i Norge dreier alt seg om politikk.

Samtidig minnet Europol oss om at hovedtrusselen mot Europas sikkerhet fremdeles kommer fra militante islamister og venstreekstreme, men Europol er ikke underlagt norsk politikk, og kan derfor trygt si det ingen gode nordmenn lenger tør si.

For selv norsk politi har underordnet seg regimet, når de avviser spørsmål om politiets åpenbare ressursmangel som «uverdige», men slik gjør de seg samtidig også usårlige for kritikk. Da er det tryggere, også for dem, å bli med i den stadig voksende skaren av stumme blomsterbarn. Slik blir vi enda flere som blir enda mer enige, helt til den siste bygdeoriginalen er beseiret, og vi alle er blitt bundne og knugede trelle, på valen.

Men noe skurrer, for samtidig som presset for konformitet og sensur øker, lover statsministeren oss enda mer demokrati!

Men hva skal vi med mer demokrati, hvis vi allerede har et demokrati? Og hvorfor skulle dette være nødvendig nå, nå som alle er blitt enige om å være enige, og når alle de andre partiene lydig har klumpet seg sammen i midten? Kan det være fordi han tror det vil være nødvendig å berolige alle dem som nødvendigvis vil bli satt utenfor samfunnet? Eller enda verre, har han tenkt å holde løftet sitt?

Når regjeringen lar selv høyreleder Erna Solberg vente i tre år før de besvarer brevene hennes, da sier det seg selv at veien for vanlige mennesker vil være stengt, selv med mer demokrati. For veien til makt går ikke gjennom å lytte til spørrende eller undertrykte dissidenter.  En gang var dette riktignok veien, den gangen de marginaliserte også var de fleste, men det er de ikke lenger, og derfor er det også noenlunde trygt å holde dem utenfor, i alle fall inntil videre.

Gjengitt med tilatelse av Jon Gulbrandsen

Follow our updates on Twitter and Facebook

We Are Anonymous


Please contact us!!!!

I hele dag har anonyme hackere lagt ned sidene til Ap og Høyre. Nå går de til angrep mot Høyre-representantene som stemte for datalagringsdirektivet.

Om Anomyous:

Anonymous er en løst sammensatt, global grasrotbevegelse av aktivister. All planlegging finner som regel sted på internettfora eller -samtalerom; det finnes ikke noe lederskap eller organisatorisk hierarki. Mennene og kvinnene som deltar, kjenner sjelden hverandres virkelige navn, og forenes kun av ideer. Kilde: www.anonnorway.org

We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us

DLD – Datalagringsdirektivet

Fem år etter at datalagringsdirektivet formelt ble vedtatt av EU er direktivet fremdeles kontroversielt i Europa:

  • Sverige er ett av fire medlemsland som har latt være å implementere direktivet overhode.
  • Flere medlemsland har utsatt implementering av den delen av direktivet som omfatter internettkommunikasjon.
  • I Romania slo grunnlovsdomstolen rett før jul fast at datalagringsdirektivet er i strid mot den rumenske grunnloven.
  • I Tyskland pågår det for tiden en lignende rettssak som den som var i Romania.

– Det er internt i EU er stor usikkerhet rundt hele direktivets framtid, og når ikke en gang nabolandet Sverige vil innføre direktivet vil det være meningsløst av norske myndigheter å fortsette sin implementeringsprosess, sier Paarup Michelsen.

EU-kommisjonen arbeider nå med å evaluere datalagringsdirektivet med sikte på å finne ut om det har noen reell effekt på bekjempelsen av alvorlig kriminalitet. Denne evalueringen vil bli fremlagt Europaparlamentet høsten 2010. I tillegg har den kommende svenske EU-kommisæren, Cecilia Malmström, uttalt at hun ønsker at hele dette direktivet skal vurderes på nytt. Dermed er datalagringsdirektivets framtid mer usikker enn noen gang.

– Datalagringsdirektivet pålegger overvåking av hele befolkninger, og det er grunnen til at direktivet møter motstand i hele Europa. Svenskenes prinsipielle motstand mot direktivet inspirerer til ytterligere motstand også i Norge, sier Paarup Michelsen. Kilde: stoppdld.no

Les mer i VG

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

NB: ABP World Group Ltd. er nøytrale og har ingen forbindelse med Anonymous


Når pressen lar politikk gå foran god presseskikk


Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!

PFU, Vær varsom plakaten 4.7:

4.7. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.

Published by: ABP World Group International Child Recovery Services

Follow our updates on Twitter and Facebook

Storberget og hans kvinneforkjempere


Av: Kjell Schevig, Bortført.no

Aftenposten skrev 01.02.11 at Knut Storberget tar personlig affære for å få de bortførte barna til Tommy Hoholm hjem til Norge. En ny rettsavgjørelse i Slovakia sier at barna skal hjem og departementet har senest denne uken fulgt opp denne saken tett, sier Storberget til Aftenposten.

Storberget unnlater å nevne at Hoholm fikk en rettskraftig Haag-dom i Slovakia, som slo fast at guttene skulle returneres, så tidlig som i august 2009. Fra høsten 2009 til høsten 2010 har Storberget og Justisdepartementet forholdt seg  passive.

Slovakiske myndigheter har bedt om at bidragene til Tommys ekskone stoppes. Pengene fra Norge gjør det mulig å holde barna skjult for  slovakisk politi. Likevel fortsetter Nav å utbetale penger og Storberget gjør ingenting for å stoppe galskapen.  Hvordan kan vi forvente at slovakiske myndigheter skal forholde til så motstridene signaler?

Mon tro om Justisdepartementet egentlig ønsker Hoholmguttene returnert?  Vi vet med stor grad av sikkerhet at mødre i større grad enn fedre kan regne med  støtte ved barnebortføringer. Tommys sak er et godt eksempel på nettopp det. I en masteroppgave avslørte Kjersti Berg Sand, førstekonsulent i Sivilavdelingen, uforvarende hvordan saksbehandlerne har overprøvd norsk rett og handlet etter egne vurderinger. I Tommys sak hvor domstolen hadde avgjort at det er til guttenes beste å flytte hjem til faren, trosset Sivilavdelingen domstolen og mente at barna hadde det bedre hos moren. Da moren ble satt i varetekt etter en internasjonal politietterlysning, uten barna, lot Sivilavdelingen kvinnen slippe fri fordi de mente at barna måtte savne moren. Så følger Nav opp med å betale denne kvinnen for å holde seg i skjul for det slovakiske politiet, slik at barna ikke kan returneres.

Les hele saken  her: Bortført.no