International Parental Child Abduction – Mexico part I


Source: Divorce Lawyer Blog

GENERAL INFORMATION: Mexico is a federal republic formed by 31 states and the Federal District. A party to the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (Hague Abduction Convention) since 1991, Mexico is the destination country of the greatest number of children abducted from the United States by a parent. The Hague Abduction Convention provides a civil legal mechanism for parents to seek access to or the return of children wrongfully removed or retained in Mexico.

With respect to child custody, Mexican law distinguishes between parental authority (patria potestad) and custody (guarda y custodia). Patria potestad refers to parents’ responsibilities and rights regarding the child, including the responsibility to care for the child, reside with the child, and provide for the child’s necessities (for example, food, education and development). It also includes the right to correct the child, as well as the right to control and manage any property or rights the child may have.

Absent a court order, parents have equal patria potestad rights and responsibilities to their minor children. In reality, one parent may make all decisions for the child. If parents cannot agree over the exercise of the patria potestad, they may ask a judge to decide which parent makes the decision. If the parents are deceased or unavailable, the paternal grandparents exercise patria potestad; if they are deceased or unavailable, the maternal grandparents exercise these rights.

Most children live with their mothers after divorce. If fathers want the children to reside with them, it is typical that boys will live with the father and girls will live with their mother. At age 14, the child may decide which parent the child wishes to live with.

Mexican Immigration authorities confirm the consent of both parents before allowing any minor of any nationality to leave the country; any parent traveling alone with a minor must present a written statement from the absent parent. Mexican Foreign Ministry officials requires the signature of both parents for children younger than 18 years to obtain Mexican passports.

The Mexican agency responsible for locating missing children is the police authority. Locating missing children can be a challenge in Mexico. The Department of State’s annual Compliance Report on the Hague Abduction Convention details many long unresolved child abduction cases to Mexico for which the children have not been located.

LEGAL SYSTEM: Mexico is a civil law country, which means that court decisions in Mexico are based upon Mexican civil code. In each of the 31 states in Mexico, state law establishes the structure and function of the courts, as well as its own constitution, laws, regulations, and decrees.

Generally, state courts are organized in the following way: the highest appellate court is known as the Superior Court of Justice (Tribunal Superior de Justicia); this court is followed by the Courts of First Instance (Tribunales de Primera Instancia) of ordinary jurisdiction, responsible for hearing civil, criminal and commercial causes. Immediately below, are the minor courts of special jurisdiction, such as the family courts and bankruptcy courts. Family law courts handle divorce and custody cases.

RETAINING AN ATTORNEY: Mexico’s National System for the Comprehensive Development of the Family, known as DIF, (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) offers free legal assistance to vulnerable adults and children in Mexico. The system consists of one federal DIF institute, 32 DIF agencies (one for each state and one for the Federal District – DF in Spanish) and 2, 274 municipal DIF agencies. At the state level, the wife of the governor is often the head of the DIF.

A parent does not need to retain private counsel to file a Hague Convention petition in Mexico. The Central Authority of Mexico (Secretaria de Relaciones Exteriores) will, upon receipt of the Hague Convention application, prepare a written communiqué for the court, containing an explanation of the Hague Convention and its objectives. A parent may choose to retain an attorney, however, to follow-up on the case and to provide them with direct information on the status of the case. A retained attorney should contact the Central Authority of Mexico as soon as possible after the application is submitted.

It is important to note that while the Central Authority of Mexico does not represent Hague Convention applicants in court or assign an attorney to take the case, the Central Authority of Mexico will prepare the required documentation to submit the case in court. In Mexico, Family Court judges are authorized to intervene ex-officio in family matters and therefore have the power to enforce their decisions without the involvement of private counsel. Nevertheless, parents in the United States have said that having private legal representation resulted in fewer delays in the application process.

CITIZENSHIP / PASSPORT MATTERS: Children born in Mexico or born abroad to Mexican parents are entitled to Mexican citizenship. Mexican law recognizes dual nationality for Mexicans by birth. U.S. citizens who are also Mexican nationals are considered Mexican by local authorities.

Mexican law requires that any non-Mexican citizen under the age of 18 departing Mexico must carry notarized written permission from any parent or guardian not traveling with the child to or from Mexico. This permission must include the name of the parent, the name of the child, the name of anyone traveling with the child, and the notarized signature(s) of the absent parent(s).

A parent can prevent issuance of Mexico’s passport to their child, because issuance of a Mexican passport to a minor child requires the signed consent of both parents. Mexico does not allow a child to enter on a parent’s passport. The child needs his/her own passport.

Exit Permits: Mexican law requires that any non-Mexican citizen under the age of 18 departing Mexico must carry notarized written permission from any parent or guardian not traveling with the child to or from Mexico. This permission must include the name of the parent, the name of the child, the name of anyone traveling with the child, and the notarized signature(s) of the absent parent(s).

Follow our updates on Twitter and Facebook

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

Omsorgsunndragelse og samværssabotasje


Av Ole Texmo, Forum for menn og omsorg 

Problemet med foreldre som opptrer egenmektig overfor sine barns rett til kontakt med den andre forelderen, er ikke tilfredsstillende utredet. Kanskje problemet ikke anses som viktig nok, eller som problem overhode. Egenmektighet med barn burde interessere juristene mer.

Ulovlig men straffritt

Straffelovens § 216 hjemler sanksjoner overfor de som unndrar barn omsorg fra sine foreldre. Men bestemmelsen omfatter kun omsorgsunndragelse i forhold til bostedsregimet. Samværsretten er ubeskyttet for både barn og foreldre. Forhold som befinner seg i gråsonen med uklare grenseoppganger mellom foreldreregimenes status, henlegges som regel. De anses som ulovlige, men av myndighetene ikke berettiget til straffeforfølgelse. Dette syn gjelder særlig overfor mødre som tar seg til rette og forhindrer barnas kontakt med fedrene.

Bosted eller samvær

Samværssabotasje er utbredt men lite problematisert. Dels handler det om en grunnleggende systemfeil hvor samværsretten ikke anses viktig nok til å omfatte hjemlet beskyttelse. Dels er dette et politisk spørsmål. Hovedsakelig er lov og rett diskriminerende for de to regimene: hovedomsorgen – også kalt bostedsmyndighet – og samværet. Dette ulikeverdet viser seg som et problem for rettsapparatet når domstolen skal regulere forhold hvor partene juridisk sett står likt ved samlivsbruddet på foreldrekonfliktnivå. Tilegnelse av barn gjennom selvtekt representerer et betydelig tillitsprobem med hensyn til respekt for lov og rett.

Sanksjoner

Straffelovutvalget (NOU 2002:4) berørte så vidt problemstillingen omkring utvidelse av nedslagsfeltet for strl § 216, men kom ikke til at sanskjonering av brudd på samværsretten burde inkluderes. Selv om for barnet det kan være like alvorlig å bli undratt kontakt med samværsforelderen som med bostedsforelderen. Utvalget drøftet ikke konsekvenser av lovløse tilstander. Barnelovutvalget (NOU 2008:9) har foreslått en mild reaksjon i form av tvangshenting ved første gangs samværssabotasje. Her stopper erkjennelsen. Utvalget tok verken inn over seg skadevirkningene for barnet eller hensynet til respekten for lov og rett.

Mellom juss og politikk

Partiet Venstre har foreslått fengselsstraff for samværssabotasje. Slik hjemmel fins allerede i svensk lovgivning (Brottsbalken kap 7 § 4) som sidestiller egenmektighet med barn uavhengig av foreldreregime – bosted eller samvær. Forslaget er ikke konkretisert ytterligere, men man kan tenke seg at en likeverdstenkning som ikke diskriminerer mellom bosted og samvær kan virke normerende samt forebyggende. Ikke minst for å unngå kjønnspolitisk slagside, kan det være en god ide for myndighetene å innføre likhet for loven, og dermed samtidig eliminere kilde til genererte systemfeil og konfliktskapende foreldreadferd. Hvilke hensyn bør prioriteres? Barnets selvstendige behov for likeverdig kontakt med begge foreldrene? Eller systemets eneforeldertenkning som i praksis favoriserer mor.

Barnebortføring

Egenmektighet over landegrensene blir mer og mer omfattende. Når slike saker blir vanskelige skyldes det ikke bare uenighet om hvor saker og tvistegjenstander hører hjemme, men også at nasjonal lovgivning viser manglende evne og vilje til å sanksjonere tilfeller av omsorgsunndragelse og samværssabotasje. I saker hvor en forelder tar med seg barnet ut av landet, oftest uten juridisk-rettslig avklaring i forkant, får norske myndigheter problemer all den tid man ikke har utviklet fagkunnskap og forvaltningskultur som ivaretar norske foreldre og barns interesser. Haag-konvensjonen ser ikke ut til å fungere. Barnebortføringsloven (inkorporert i norsk lov 1989) har ikke resultert i ryddigere og forutsigbar praksis. Også norske myndigheter setter eksplisitte prosessregler til side når det passer seg.

”den svakeste part”

Norske myndigheter bryr seg lite om norske barn bortført til utlandet, hovedsakelig unndratt omsorg fra sine fedre. Lugano-konvensjonen inkorporert i norsk lov 1993, tillater fremmede stater å justere bidragssatser og vilkår for innkreving av norske fedres påførte bidragsskyld (art 5). Med NAV Utland som torpedosentral uten hensyn til fedrenes inntektsforhold og legalitet forøvrig. Slike absurditeter passerer uten at norske myndigheter løfter en finger for å stanse hva Likestillingsbudet anså som ”indirekte diskriminering”. Presumpsjonen om at kvinner alltid er den svake part sitter langt inne, nasjonalt og internasjonalt. Ved revisjonen av Lugano-konvensjonen (2005) bemerket Likestillingsombudet passivt: ”Den norske stat ved Justisdepartementet så heller ikke ut til å ønske noen endring og dermed heller ikke ta initiativ overfor de andre konvensjonsstatene

Mellom lov og rett

Har den antatt svakeste part alltid en god og rettferdig sak? Hvor holdbar er presumpsjonen om at mor alltid er den svakeste part? Omsorgsunndragelse og samværssabotasje behandles forskjellig fordi de som rammes tilhører forskjellig kjønn. Myndigheter og ombud engasjerer seg aldri når barn mister kontakt med sine norske fedre. Tvangsfullbyrdelse av samvær er nedprioritert. Umulighetskriteriet fungerer som selvoppfyllende profeti. Skapes konflikt gjennom selvtektshandlinger, brukes konflikten som argument for brudd i foreldrekontakt. Slik demoraliserende praksis passerer uten fagkritikk. Mellom barnelov, straffelov, tvangsfullbyrdelseslov, likestillingslov og internasjonale konvensjoner. Mangel på skille mellom mor og barns selvstendige behov forkludrer også hensynet til den svakeste part,

Juss og realiteter

Hva om det var mødre som mistet kontakten med sine barn delvis på grunn av myndighetenes unnfallenhet? Norge er stor ute i verden når det er tale om menneskerettigheter, men har vanskelig for å erkjenne brudd og systemfeil på hjemmebane. Etter at Norge ble dømt i Strasbourg i 04.10.07 forsøkes bagatellisert både rettsvirkning og forståelse av dommen hvor en far fikk medhold for påberopt krenket familieliv etter fradømt samværsrett (EMK art 8). Faren ble gjenstand for substansløse beskyldninger om seksuelle overgrep mot barna. Norsk rett realitetsbehandlet ikke anklagene, men la likevel påstandene til grunn. Asbjørn Strandbakken, leder av Barnelovutvalget, skrev i Tidsskrift for Familierett nr 1 2008 at Strasbourgdommen ikke rammer kritikken av brudd på uskyldspresumpsjonen. Det må han gjerne mene. Ingen usaklige beskyldninger mot norske fedre rammer systemtenkningen. Heller ikke dokumenterbar og systembeskyttet samværssabotasje begått av mødre når inn.

Follow our updates on Twitter and Facebook
Join the Facebook Group: International Parental Child Abduction

Parental Abduction – How To Recover a Abducted Child – ABP World Group International Child Recovery Services


Time is a very important factor if a child is missing.

Immediate access to current information about the missing child is critical. Although nobody hopes to be in such a situation where this information is needed, parents have to keep in mind that child abduction can occur anytime, anywhere, to any child. Therefore, parents must have the resources and knowledge about their children ready, so they can take action if their children become missing.

The goal of ABP World Group international child recovery services is to locate, negotiate and recover your missing child. We can dispatch personnel to most locations in the world; we specialize in locating missing children up to ages 18.

Areas of expertise: Parental abduction, Missing children, Kidnappings,
Runaway children and Counselling.

Unfortunately in this day and time parental kidnapping happens and we are here to help you trough this difficult time.
We are aware parental child abduction can be difficult to resolve, but we use professional operatives with the skills and expertise to help find a resolution.

One key to ABP World Group`s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available

Contact us here: Mail

Child abduction laws set for overhaul


Source: Sky news Australia

A Senate inquiry has been told laws surrounding international parental child abductions must be changed.

Lauchlan Leishman and Ken Thompson fronted a Senate committee in Canberra on Friday, arguing that the system surrounding international child abductions needs a desperate overhaul.

Mr Leishman, whose son was taken out of the country in 2008 and has not been returned, labelled it a ‘long, painful and exhaustive process’ that had come at great financial cost.

‘Some people say it’s a civil matter between the parents, (but) the reality is that the child has been abducted,’ he told the inquiry.

‘And if I stole someone else’s child I would be hounded by the criminal justice system.

‘In our view, it’s no different.’

In Australia, international child abductions are mostly considered civil matters, with returns negotiated depending on where the child is taken and if the parents are currently before the Family Court.

In the strongest case scenario, if the child is taken to a country that is signatory to the Hague Convention and the parents are before the Family Court, technically child abductions are a criminal act.

But Mr Thompson, whose son was also taken in 2008 and returned this year, said the Australian Federal Police (AFP) often had its hands tied, and prevented from acting without the consent of the signatory country.

It will only request Interpol alerts if an arrest warrant has been issued for the abducting parent, and that can only be done when the ‘left behind parent’ requests one through the Family Court.

Even then, abducting parents had no problem getting around.

Mr Thompson’s story made headlines after he cycled 6500km around Europe in a bid to find his son, leading to a tip-off that the youngster was in the Netherlands.

The former NSW deputy fire chief said the system was full of holes and provided inadequate protection for what was ‘one of the most extreme acts of abuse a parent can inflict upon their own child’.

He noted that if a child is abducted to a country that hasn’t signed up to the Hague Convention, or if his or her whereabouts were unknown, left behind parents were basically on their own.

Spending up to $100,000 was not unusual, and parents sometimes had to fight for financial assistance or even to halt child support payments.

Mr Thompson also urged for abductions to be made a crime across the board, if only to empower the police to act, rather than as punishment.

‘I’m not advocating for a moment that international parental child abduction should be a crime for the purpose of prosecuting and imprisoning a parent – that’s last resort,’ Mr Thompson said.

The Family Law Council believes parental abductions shouldn’t be made a general criminal offence, arguing international courts might be less likely to order parents back to Australia.

It did however recommend that wrongful retentions – where a child is lawfully taken overseas but not returned – have the same criminality as wrongful removals.

The Senate inquiry is due to report by October 31.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Police seek Holland-area mother, Wendi Carpenter, on parental kidnapping charge


By Staff reports
Holland police are looking for a local woman they say left the state with her two children after she failed to show up on Tuesday for a scheduled transfer of the children to their father.
Wendi Carpenter had the two young children for visitation during the summer but had to transfer the children to their father because of a court order, according to a news release from Holland police. After she didn’t show up to the Holland Department of Public Safety for the transfer, police started an investigation.Based on that investigation, police now believe Carpenter has fled the state with the two children, Luke Carpenter and Cambria Carpenter. Wendi Carpenter is wanted on a warrant for custodial interference authorized by the Ottawa County Prosecutor.She is listed as a practicing psychologist with two different nonprofit counseling groups, Healing Waters and Lakeshore Pure Freedom, both in Zeeland. Police did not release the father’s name.

The mother and children were last known to be in Holland, in the 300 block of Pine Avenue,  around 8 a.m. on Tuesday, police said. The mother and children left in her vehicle, a 2006 Toyota Highlander, police said, but that vehicle has since been located in western Missouri. They might have left that area in a dark-colored SUV.

The Holland Department of Public Safety is asking anyone with information as to the possible location of the mother or children to call the Holland Department of Public Safety Detective Bureau at (616) 355-1150 or Silent Observer at (888) 88-SILENT.

Published by: ABP World Group  Executive Protection
Follow our updates on Twitter and Facebook

Increase In Parental Child Abduction From UK


8:26am UK, Wednesday June 29, 2011

The numer of abductions of British children by parents who then take them abroad has risen by 10% in the past year – prompting a campaign to combat the problem.

The Foreign and Commonwealth Office (FCO) said the latest figures show one British child is taken every two days – a total of 161 in 2010/11.

The number taken to countries that have not signed up to an international treaty designed to ensure the return of minors who are wrongfully removed from the UK was up from 146 and 105 in the previous two years.

And it is feared the numbers may be even higher because of those that go unreported.

Countries that have not signed up to the 1980 Hague Convention are not compelled to abide by a UK court order.

The most obvious warning sign is a break down in a relationship but other signs may include a sudden interest in getting a passport or copy birth certificate for the child; a parent expressing a wish to holiday alone with the child.

FCO minister Jeremy Browne hopes the campaign will help people understand what they can do if they think their child may be at risk.

“The latest figures suggest the problem affects people from all walks of life and not just certain types of families or particular countries,” Mr Browne said.

“Finding a solution can be especially difficult if a child has been taken to a non-Hague country as there are no international systems in place to help you.

“This is why prevention is so important. The FCO will do whatever we can to provide advice and support but our role is limited, not least because we cannot interfere in the laws of another country.”

A child's bike

Evidence shows many abductions happen around school holidays when a parent refuses to return a child following a visit to the parent’s home country.

The problem has become widespread, with figures last year showing the FCO handled cases in 97 “non-Hague” countries ranging from Afghanistan to Zimbabwe.

The message will be passed through websites Mumsnet and the Fatherhood Institute to spread the prevention message and make people aware of the support it can provide.

Sharon Cooke, from Reunite International Child Abduction Centre, said while sometimes there were no warning signs, there were things people could look for which might indicate their child was at risk.

“The most obvious warning sign is a breakdown in a relationship,” she said.

Jeremy Browne MP

FCO minister Jeremy Browne is backing the scheme

“Other signs may include a sudden interest in getting a passport or copy birth certificate for the child; a parent expressing a wish to holiday alone with the child; a change in circumstances such as leaving employment or redundancy, selling a house or giving up tenancy.

“There may also be a sudden change in contact arrangements or constant difficulty in being able to see the child.”

She added: “There’s often a perception – fuelled by a number of high profile cases – that it’s about fathers abducting their children.

“However, statistics show it is mainly mothers – either intentionally or unintentionally.

“The psychological impact on children can be traumatic and for the left-behind parent, the shock and loss are unbearable, particularly if they don’t know where their child is.”

:: Anyone worried their child might be at risk, or whose child has been abducted, can call the Child Abduction Section at the Foreign Office on 0207 008 0878.

People can also log on to the FCO’s website or contact Reunite on 0116 2556 234.

Follow our updates on Twitter and Facebook

Lesbians’ Child Custody Battle Turns Into International Manhunt


Monday, June 27, 2011
By JOHN CURRAN and FILADELFO ALEMAN, Associated Press

MONTPELIER, Vt. (AP) – Lisa Miller’s path from lesbian in committed relationship to international fugitive started in 2003.

She broke up with her partner, Janet Jenkins, renounced homosexuality and became an evangelical Christian before disappearing in 2009 with the daughter she had with Jenkins.

Now, what started as a custody battle over little Isabella Miller-Jenkins has turned into a global manhunt, with indications that Mennonite pastors and other faith-based supporters may have helped hide the two in Nicaragua and are now coming to the aid of one who the FBI says helped Miller.

Eager to keep the girl away from Jenkins and what they consider a dangerous and immoral lifestyle, they liken their roles to that of underground helpers aiding runaway slaves.

“God’s Holy Law never recognizes a gay marriage,” said Pablo Yoder, a Mennonite pastor in Nicaragua, in an email message to The Associated Press. “Thus, the Nicaraguan Brotherhood felt it right and good to help Lisa not only free herself from the so called civil marriage and lesbian lifestyle, but especially to protect her nine year old daughter from being abducted and handed over to an active lesbian and a whole-hearted activist.”

As the gay marriage movement gains momentum in the U.S. with impending legal recognition of the relationships in New York state, the case is a reminder of the obstacles and opposition that same-sex couples and their families can face.

The saga began in 2000, when Miller and Jenkins were joined in a civil union in Vermont. Two years later, Miller gave birth to the girl, through artificial insemination. The couple split in 2003, with Miller renouncing her homosexuality and becoming a Baptist, then a Mennonite.

Miller was originally granted custody of the girl, but her defiance of visitation schedules led courts in Vermont and Virginia to rule in favor of Jenkins, culminating in a judge’s 2009 decision to award custody to Jenkins.

After Miller and the girl failed to show for a court-ordered custody swap on Jan. 1, 2010, to hand the girl over to Jenkins, the hunt was on. A federal arrest warrant was issued for Miller, and her daughter’s name was added to the missing by the National Center for Missing and Exploited Children.

But they were long gone: In 2009, two months before the judge ordered the custody change, Miller and the girl flew to Central America and took up residence for an unknown amount of time in Nicaragua before vanishing again.

So says the FBI, which revealed in April that it had arrested Nicaraguan missionary Timothy David “Timo” Miller and charged him with abetting an international kidnapping by helping arrange travel and lodging for the two. He is awaiting trial.

According to the FBI, Timo Miller — no relation to Lisa Miller — arranged to fly Miller and her daughter from Canada to Augusto C. Sandino International Airport in Managua.

He’d never met her until they arrived at the airport, according to Loyal Martin, a friend of Timo Miller’s.

Timo Miller has pleaded not guilty and is free on $25,000 bail, awaiting trial. His attorney, federal public defender Steven Barth, won’t discuss the case. Another lawyer for Timo Miller, Jeffrey Conrad, of Lancaster, Pa., didn’t respond to a request for comment.

“Tim believes there is a higher law than the laws of any country that all people, including himself, are accountable to,” said Martin, 40, of Philadelphia, N.Y., who attended Miller’s first court appearance.

In an April 1 affidavit outlining the charge against Timo Miller, FBI agent Dana Kaegel noted the involvement of various religious groups and people involved — in some fashion — with Miller.

At a minimum, she appears to have had the support in the Mennonite community outside the capital of Managua.

Yoder, who works the remote village of Waslala, 161 miles from Managua, told The Associated Press she celebrated her daughter’s birthday in his house last year. He wouldn’t say more.

“She came here to have a good time, and we allowed her to celebrate her daughter’s birthday in my house because of the love we have for the girl,” Pablo Yoder said.

Yoder, who is mentioned in the FBI’s affidavit over an email exchange with Timo Miller planning the party, told the AP in an interview he couldn’t remember how long she stayed. She slept at the house of another pastor, according to Yoder, who would not name that person for fear it would lead to questioning by police.

Members of the church made a pact not to reveal any details to protect Timothy David Miller.

“We want to remain silent because we do not know whether it would cause him problems,” Yoder said. “The moment may arrive when we are going to want to talk, when we deem it necessary to tell Nicaragua the true story.”

Nicaraguan police haven’t questioned Yoder and other members of his church, he said in an interview last month.

“They know we are not involved in this matter,” said Yoder, who likens the help given to Lisa Miller to aid given by Mennonites and Quakers to the aid abolitionists gave runaway slaves.

Richard Huber, of Myerstown, Pa., a friend of Timo Miller’s who agreed to assume custody of him after his first court appearance, sees Timo Miller’s actions as faith-based.

“Choosing to heed God’s law over man’s would be an accurate way of putting it,” he said in an email message.

Miller may have gotten help from others drawn to her predicament for religious reasons.

The lawyer for Miller’s ex-partner, Janet Jenkins, told the FBI she got a call in June 2010 from someone — she won’t say who — who told her that Lisa Miller and the girl had stayed in a beach house in coastal San Juan del Sur, about 68 miles south of Managua.

The house is owned by Philip Zodhiates, the father of Liberty University law school administrative assistant Victoria Hyden, according to the FBI. Jenkins’ attorney, Sarah Star, told the FBI that the caller told her Zodhiates had asked his daughter to put out a request for supplies for Lisa Miller.

Located in Lynchburg, Va., Liberty University was founded by the late Rev. Jerry Falwell. An affiliate of the university, conservative Christian law firm Liberty Counsel, formerly represented Miller in her court case in Vermont over custody of the girl.

Law school dean Mathew Staver — who leads Liberty Counsel — has said Zodhiates isn’t affiliated with either.

“From our perspective, she just dropped off the face of the Earth. We haven’t heard from her or from anyone who said they’ve heard from her,” Staver said of Lisa Miller.

Miller, 42, is wanted by the FBI and Interpol, which recently requested the help of Nicaraguan police in the search. U.S. Embassy officials in Nicaragua said they don’t know where she is.

“We have clues, but we do not want to reveal them so as not to hinder our investigation,” Fernando Borge, spokesman for the Nicaraguan national police, told the AP last month. “We can’t say either, at the moment, whether she is or is not in the country.”

A security guard at the hotel Royal Chateau in San Juan del Sur, Juan Garcia, told the AP last month he remembered seeing Miller and her daughter seated along the waterfront.

Back in Vermont, Jenkins waits for word on their whereabouts, a break in the case — or both.

“It is hard to understand how anyone could consider a childhood on the run better and more stable than one surrounded by family, with two parents and two sets of grandparents who can provide love and support,” Jenkins, who declined to be interviewed for this story, said in an email.

Timo Miller, meanwhile, awaits trial on the abetting count, which could send him to prison for three years. For now, he and his wife and their four children are staying in Pennsylvania, with Huber.

Supporters have rallied to Timo Miller’s his side. At his April 25 court appearance in federal court in Burlington, Vt., dozens of supporters turned out.

More than $30,000 has been raised for his legal defense fund, and donors have provided he and his family with a minivan and an apartment, according to http://www.timomiller.org, the Timothy Miller Family Support Network’s website.

“When Isabella was about 18 months old, Lisa Miller realized the emptiness of her lesbian lifestyle, and her mother’s instinct alerted her to the danger that lifestyle posed for her young daughter. She chose to leave that lifestyle, repented of her immoral ways, and began a new life,” according to the website.

Star calls Miller’s actions kidnapping. She doesn’t buy the idea of civil disobedience.

“My understanding is that civil disobedience is an act of defiance against a government. Janet Jenkins is not the government, she is a mother who is worried sick about her daughter.”

——

Associated Press correspondent Filadelfo Aleman reported from Nicaragua.

Follow our updates on Twitter and Facebook

We Recover Internationally Abducted Children


We can bring your child back !

International Child Abduction is tragically a global epidemic.

Leading experts believe that due to the rapid growth in multi-national marriages and relationships, the number of children born from parents of different countries will continue to expand. Similar to all relationships, a significant portion of these marriages or partnerships will end in divorce. All too often, one of the separating parents of the child of the relationship will seek to abduct the child to a country other than where the child has lived. This is called ‘International Parental Child Abduction’, and though there are various civil remedies available to targeted parents who have had their child abducted, the challenges they face are grave, and include first and foremost, locating where the child is located.

Unfortunately for the majority of targeted parents, the financial burden for recovery and litigation falls on their shoulders. With tens of thousands of children parentally abducted each year, the reality is too many of these children never come home. ABP World Group is dedicated to assisting parents in need of assistance in locating, rescuing, and safely bringing home your abducted child.

Our intelligence and investigation abilities combined with our ability to dispatch personnel to most locations in the world offer a safe and strategic solution to protecting your most important asset: your child.

Areas of expertise:

Parental abduction.

Missing children.

Kidnappings.

Runaway children.

Reunification Counseling.

Unfortunately in this day and time parental kidnapping happens and we are here to help you trough this difficult period. We are aware parental child abduction can be difficult to resolve, but we use professional operatives with the skills and expertise to help find a resolution.

One key to ABP World Group’s successful recovery and re-unification of your loved one is to use all necessary means available including, but not limited to:

Electronic Forensic Foot printing Investigations

Intelligence Gathering

Information Specialists/Skip Tracing

Evidence Procurement

Interview/Evaluation

Surveillance Special Ops

Non-Combatant Evacuation Ops

Domestic Support

International Operations

Maritime/Land/Air transport

Follow our updates on Twitter and Facebook